همکاران ما

مدیران

رضا شفاعی
مدیر توسعه فناوری

داخلی 101
ایمیل : R.shafaei@sharif.edu

کارشناسی ارشد

مجید فروزان مهر
مدیر اجرایی

داخلی 101
ایمیل : M.foroozanmehr@sharif.edu

کارشناسی ارشد

کارشناسان

مینا اسماعیلی
مسئول روابط عمومی

ایمیل : mina.Esmaeili@sharif.edu

کارشناسی

سحر شکری
مسئول مالی

داخلی 108
ایمیل : S.Shokri@sharif.edu

کارشناسی

زهرا قنبریان
کارشناس برنامه ریزی

ایمیل : zahra.ghanbarian@sharif.edu

کارشناسی

فاطمه حق وردی
مسئول آموزش و مشاوره

داخلی 116
ایمیل : f.haghverdi@staff.sharif.ir

کارشناسی

محسن اسدی
کارشناس فناوری اطلاعات

داخلی 110
ایمیل : MN.Asadi@sharif.edu

کاردانی

رضا محمودی
کارشناس پذیرش

داخلی 109
ایمیل : R.Mahmoodi@sharif.edu

کاردانی

مشاوران

محمد زرعلی
مشاور

داخلی 116
ایمیل : m.zarali41@gmail

کارشناسی