مدیریت

سیدحمیدرضا حسینی
سرپرست مرکز رشد شریف

دکتر محمد فخارزاده جهرمی
از دی 1397 تا دی 1399

آقای دکتر بهنام طالبی
از بهمن 1395 تا نیمه اول دی 1397

آقاى مهندس مجید دهبیدى‌ پور
از مهر 1386 تا دی 1395

آقاى دکتر مهدی فاتح‌ راد
از آذر 1383 تا شهریور 1386

آقای دکتر حمید رضا ربیعى
از بدو تاسیس تا آبان 1383