آئین نامه ها

داخلی

  • آیین‌نامه اجرایى مرکز رشد فناورى‌هاى پیشرفته دانشگاه صنعتى شریف (کلیک کنید)

 

مراکز رشد

  • اساسنامه مراکز رشد واحدهاى فناور (مصوب 1393) (کلیک کنید)
  • آیین‌نامه تاسیس و اساسنامه مراکز رشد واحدهاى فناورى (مصوب 1381) (
    کلیک کنید)

 

پارک هاى علم و فناورى

  • اساسنامه پارک‌هاى علم و فناورى (مصوب 1381) (کلیک کنید)
  • آیین نامه تأسیس و راه‌اندازى پارک‌هاى علم و فناورى (مصوب 1381) (کلیک کنید)