هوشمند تجهیز آب شریف

مدیر عامل : جابر خدیوی کهنه شهری
زمینه فعالیت : بهینه سازی آب و انرژی
ایده محوری : آبگیر جدید سیستم آبیاری کم فشار با قابلیت کنترل دبی و فشار - خدمت تحویل حجمی مبتنی بر تجهیز آبگیر به تجهیزات ثبت (I.T/I.O.T)

درباره واحد

محصولات

اطلاعات تماس

66066142

jaber.khadivi@yahoo.com