رساطنین پویا

مدیر عامل : احمد رضا صالح
زمینه فعالیت :
ایده محوری : شبکه تولید و تلفیق داده مبتنی بر حسگر هوشمند در حوزه شهری

درباره واحد

محصولات

انواع حصگرهای متصل در حوزه پارکینگ هوشمند و حمل و نقل هوشمند

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 1 شهریور 1399