الزامات و توصیه‌هایى براى جلسه دفاع از طرح کسب و کار

الزامات

• ارایه مطالب را همراه با نمایش اسلایدهاى پاورپوینت انجام دهید.

• حضور تمامى اعضاى اصلى هسته یا شرکت در جلسه دفاع الزامى است.

توصیه‌ها

• در ارایه مطالب از تصاویر و فیلم هاى مربوطه بهره ببرید.

• گزارش هاى تحقیقاتى و نمونه هاى ساخته شده محصول را همراه داشته باشید (در صورت امکان).

شرایط اولیه پذیرش
موارد عدم پذیرش
حوزه هاى تخصصى مورد پذیرش
معرفى دوره پیش رشد و رشد
مراحل و زمانبندى پذیرش
جلسه دفاع از  طرح کسب و کار