نکته مهم در فرایند پذیرش

کسانی ‌که درخواست آنها در مراحل مختلف پذیرش (از دعوت به جلسه مصاحبه تا پس از جلسه دفاع) در اولویت پذیرش قرار نگیرد یا کسانی ‌که از ادامه دادن فرایند پذیرش منصرف شوند (با / بدون اطلاع دادن به مرکز) برای مدتی نمی‌توانند درخواست جدیدی را به مرکز ارسال نمایند.

مدت مذکور، حسب مورد می‌تواند تا یک سال طول بکشد.