مرکز رشد شريف
واحدهای مستقر
بازيابى و بهينه‌سازى آب‌وانرژى پارس هسته فناور زيست چاپ تجهيز هسته فناور كوئرا
هسته فناور بادوم راه سازان آينده اقتصاد بهان تدبير آوين
هسته فناور پيناتو فناوران تمام انديش آتى مدار فن‌تام مبتكران انرژى گستر آرتين
هسته فناور سامانه‌هاى هوشمند زير ساخت مركز داده ارم توسعه راه‌كارهاى فنى دانا ترفند
سينا آرتا راى تهران هسته فناور پيشگامان دانش و فناورى برنا پليمر پاك پاسارگاد
هسته فناور پزشك خوب توسعه فناورى هاى نوين سلامت سينا فناوران نيك انديش همراه آيان
نوانديشان شهر فرنگ آرمان سامان سپهر فن گستران پيشرو بازار
مديريت هوشمند ساختمان و بهينه‌سازى انرژى آريا ماناسازان سديد آرمان گيتى راى
پويش سامان آسمان شرق بهين زيست آرامه توسعه سامانه مانا رايكا
سپهر دور كاو رادين عصر ايرانيان تجهيز الكترونيك اكسون
پژوهندگان پگاه پارسه سيستم‌هاى توان‌ افزاى‌ پاسارگاد رايا انرژى نواتك
تراشه فناور ماد زيست تجهيز شريف توسعه فناورى شريف سولار
هسته فناور سازه‌هاى هوشمند پايا صنعت شريف راستى پويان كارآفرينى شريف (راسكو)
توسعه ماشين هاى پيشرفته شريف بازآوايش پژوهان كهن علوم و فناورى انرژى شريف طرشت
رهجويان عرصه دانش شريف سازه آزما رهنوردان هلياى آسمان (رها)
بهين هوشمند سازه شريف
واحدهای رشد يافته / خارج شده
هسته فناور مديريت ريسك پويا فدك سبز عصاره گستر مدير ياران آسا
آترين فناوران مهام دهكده آفرينش رؤيا پسمان پرتو شريف
پيشگامان پترو صنعت خاورميانه نوآوران سرآمد شريف دوار صنعت شريف
بهروش پايا سيستم راهكار اقتصاد و مديريت بديع مديريت و مهندسى ايده انرژى نارين
نوپژوهان فلزات شريف هسته فناور مديفا هسته فناور هوشمند سازه شريف
پيشگامان ستاره ثريا شريف متالورژى پيشرو هسته فناور نانوفناوران شريف
سپنتا پليمر شريف توسعه سنجش دقيق برين فناوران تلكا
كاوه ربات صنعت شريف نورا موج شريف توسعه ارتباطات وادى رايمندان (وادا)
مديريت پروژه‌هاى توربين اركان ايرانيان پايا توسعه شريف ريز پردازنده شريف
بسپار پيشرفته شريف ساوا انرژى شريف صنعت و دانش رهپويان افلاك
پرگاس خودرو شريف فناوران سامانه‌هاى راهبردى شريف نوين زيست فناوران شريف
مهندسى فناورى ذرات احسان تك هسته فناور منابع تغذيه سوئيچينگ رادين صنعت شريف
هوش نهاد عميد رايانه شريف (عرش) هسته فناور اتصال گستر نوين
فن آروين شريف شريف نانو پارس ليان آذين مارين
سيما رايان شريف صنايع مكاترونيك شريف آريو ايده پويان شريف
توسعه فناورى مافوق صوت امواج ارتباط پردا فضا موج پرداز شريف
صادرات و بازاريابى ستاره پارسيان پرديس سرير افزار دنا (سريراد) پردازش سيستم نصير
توسعه مديريت راهبردى امين سپهر سيستم انديش سازه‌پردازان مرواريد جنوب
پوشش‌كاران شريف توان پويش هرمود آرين فرناب سيستم
گروه صنعتى و توليدى فاران‌ فن آريا ارتباطات موج شريف فناورى‌هاى نوين نانوپزشكى ايليا
كارنو ايده‌آل آرمان مشاوران خدمات انرژى آريان بهسا نگين فناور شريف
ريلران گستر شريف پيشگامان جوش شريف پديده صنعت شريف
پشتيبان تصميم مديران كربن صنعت سمنان پارسا پليمر شريف
كاوش سامانه آيريا آسيا شريف پردازشگر دانش سارينا سيستم شريف
طراح گستر آتا سامانه‌هاى هوشمند مصباح توسعه فن آورى تدبير صنعت شريف
ايمن پارس پويا پويا انديشان موج آريا صنايع الكترونيك شريف تراشه
ليان پيشرو خليج فارس پيشرو صنعت كارمانيا