مرکز رشد شريف

سازه پژوهان پويا طرح

نام مدير عامل: سعيد خورسند
زمينه فعاليت: سازه هاى نوين
ايده محوری: طراحى بهينه سازه و مقاوم سازى ساختمان

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.