مرکز رشد شريف

سيستم هاى آب و انرژى سبز پايش افرا

نام مدير عامل: احمد حسين نژاد
زمينه فعاليت: بهينه سازى انرژى
ايده محوری: تحليل و توسعه فناورى و كنترل هوشمند سيستم هاى آب و انرژى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.