مرکز رشد شريف

هسته فناور پيام رسان هدهد

نام مدير عامل: هادى سينائى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: پيام رسان فارسى با قابليت پشتيبانى از ارتباط پيامكى و اينترنتى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.