مرکز رشد شريف

تجارت صنايع انرژى آسو

نام مدير عامل: طاهره گل گل نيا
زمينه فعاليت: بهينه سازى انرژى
ايده محوری: تخصيص بهينه منابع مالى به پروژه‌هاى كارايى انرژى و كاهش انتشار آلاينده‌هاى زيست محيطى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.