مرکز رشد شريف

هسته فناور بادوم

نام مدير عامل: مريم زاكانى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: شبكه خانوادگى/اجتماعى بادوم

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.