مرکز رشد شريف

هسته فناور ديدئو

نام مدير عامل: محمود كريميان
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: سرويس جستجوى هوشمند و مشاهده محتواهاى ويدئويى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.