مرکز رشد شريف صفحه نخست
دوره‌هاى زير در حوزه مديريت كسب و كار و براى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار مى گردد:
قوانين كسب و كار
نام دوره تاريخ برگزاری مدرس
آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى 1393/3/20 آقاى عليرضا فلاح ميرزايى
آيين تنظيم قراردادهاى تجارى 1392/11/29 آقاى دكتر عليرضا شمشيرى
آشنايى با اسناد تجارى (چك و سفته) 1392/10/24 آقاى دكتر عليرضا شمشيرى
آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار 1392/9/20 محمد جواد الهيان
آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار 1392/9/20 آقاى محمدجواد الهيان
آشنايى با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى 1392/8/6 آقاى حميدرضا كاشانچى
آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى 1392/3/19 آقاى عليرضا فلاح ميرزايى
آشنايى با اعتبارات اسنادى 1390/8/17 آقاى قهرمان پور
آشنايى يا صادرات و واردات 1390/6/15 آقاى بنايى
آشنايى با قانون برگزارى مناقصات 1390/4/21 آقاى مهندس حلاج
آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى 1390/3/23 آقاى فلاح ميرزايى
آشنايى با مقررات و تسهيلات بانكى و قوانين چك و سفته 1389/6/24 آقاى پيمان طوبايى
آشنايى با قانون كار و تأمين اجتماعى 1389/5/11 آقاى الهيان