مرکز رشد شريف صفحه نخست
دوره‌هاى زير در حوزه مديريت كسب و كار و براى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار مى گردد:
مديريت مالى
نام دوره تاريخ برگزاری مدرس
حسابدارى و مديريت مالى براى مديران 1394/1/30 آقاى پرويز بختيارى
هوش مالى مديران 1392/2/23 آقاى مهندس اميد مهرابى
مدل سازى مالى بر اساس اكسل 1389/8/15 آقاى مهندس كوزه‌چى
مديريت مالى براى مديران غير مالى 1389/4/13 آقاى مهندس كوزه‌چى