مرکز رشد شريف صفحه نخست
دوره‌هاى زير در حوزه مديريت كسب و كار و براى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار مى گردد:
بازاريابى و فروش
نام دوره تاريخ برگزاری مدرس
مديريت فروش 1393/5/14 استاد يحيى علوى
اصول و فنون مذاكره 1393/2/27 آقاى مهندس فرزين فرديس
تجارى‌سازى فناورى‌هاى پيشرفته 1392/4/17 آقاى دكتر محدرضا نظرى
اصول و فنون مذاكره 1390/7/24 آقاى مهندس فرديس
تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته 1390/2/25 آقاى دكتر نظرى
تجارى سازى نتايج تحقيقات 1389/9/21 آقاى دكتر شيروانى
مهارت هاى فروش 1388/12/5 مهندس على اميرى