مرکز رشد شريف صفحه نخست
دوره‌هاى زير در حوزه مديريت كسب و كار و براى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار مى گردد:
مديريت كسب و كار
نام دوره تاريخ برگزاری مدرس
مديريت كسب و كارهاى كوچك 1395/2/12 آقاى مهندس فرزين فرديس