همکاران ما

محمد فخارزاده
مدیر مرکز

داخلی 101
ایمیل : fakharzadeh@sharif.ir

دکتری

رضا شفاعی
مدیر توسعه فناوری

داخلی 101
ایمیل : R.shafaei@sharif.edu

کارشناسی ارشد

مجید فروزان مهر
مدیر اجرایی

داخلی 101
ایمیل : M.foroozanmehr@sharif.edu

کارشناسی ارشد

جواد مختار زاده
مدیر مرکز فناوریهای هوشمند شهری

شماره تماس : ۶۶۰۶۷۲۳۰
ایمیل : J.mokhtarzadeh@sharif.edu

کارشناسی ارشد

عرفان صدر شریف
کارشناس تجاری سازی

داخلی 118
ایمیل : E.Sadr@sharif.edu

کارشناسی ارشد

محسن اسدی
کارشناس فناوری اطلاعات

داخلی 110
ایمیل : MN.Asadi@sharif.edu

کاردانی

محمد رضا نوری
کارشناس پذیرش و ارزیابی

داخلی 119
ایمیل : MR.Noori94@student.sharif.ir

کارشناسی

محمد حسین خیرمندی
کارشناس مشاوره و آموزش

داخلی 111
ایمیل : MH.Kheirmandi95@sharif.ir

کارشناسی

سحر شکری
مسئول مالی

داخلی 108
ایمیل : S.Shokri@sharif.edu

کارشناسی

مینا اسماعیلی
مسئول دفتر مدیریت

داخلی 101
ایمیل : mina.Esmaeili@sharif.edu

کارشناسی

رضا محمودی
کارشناس پذیرش

داخلی 109
ایمیل : R.Mahmoodi@sharif.edu

کاردانی

محمد زرعلی
مشاور

داخلی 116
ایمیل : m.zarali41@gmail

کارشناسی

مرتضی عسگری
مسئول بایگانی

داخلی 112
ایمیل : Morteza.Asgari@sharif.edu

کاردانی