مرکز رشد شريف

مديران مركز رشد

جناب آقاى دكتر ربيعى از بدو تاسيس تا آبان 1383

جناب آقاى دكتر فاتح راد از آذر 1383 تا شهريور 1386

جناب آقاى مهندس دهبيدى‌پور از مهر 1386 تا هم اكنون