مرکز رشد شريف

دورهمى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف شهريور 97

عکس