مرکز رشد شريف

نمايشگاه دستاوردهاى ملى و منطقه‌اى پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد آبان 93

عکس