مرکز رشد شريف صفحه نخست

دستورالعمل اولويت‌هاى پژوهشى دستگاه‌هاى اجرايى ابلاغ شد

در راستاى اجراى بند 46 ضوابط اجرايى بودجه سال 1389 كل كشور، دستورالعمل معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى به تمام شركت‌هاى دولتى، بانك ها و موسسات وابسته به دولت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، بر اساس اين ابلاغيه، تمام شركت‌هاى دولتى، بانك‌ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت موظفند اولويت‌هاى پژوهشى، زيرموضوع‌ها و عناوين امور پژوهشى خود را مشخص كرده و آن را حداكثر تا اول شهريورماه سال جارى در سامانه دستگاه مربوط به خود و معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى وارده كرده و به صورت شفاف اعلان عمومى كنند.

همچنين اطلاعات مربوط به پروژه هاى تحقيقاتى و كمك هاى پژوهشى را بايد در سامانه اين معاونت وارد كرده و تاييديه دريافت كنند. اطلاعات مربوط به گزارش هاى كارشناسى، مطالعاتى و پژوهشى انجام شده از ابتداى برنامه چهارم توسعه و محتوى كامل گزارش نهايى تحقيقات در حال انجام نيز بايد به صورت الكترونيكى در سامانه اين معاونت وارد شود تا تاييديه آن دريافت شود.

تعريف امور پژوهشى

همچنين در دستورالعمل معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى تعريف امور پژوهشى در قالب طرح هاى كلان ملى، پژوهشى و فن‌آورى و نوآورى آمده است كه طرح هاى كلان ملى شامل موضوع يابى، كارشناسى و انجام طرح هاى كلان است كه به اولويت هاى اصلى كشور پرداخته و داراى اثرگذارى ملى باشد.

طرح‌هاى پژوهشى شامل طرح هاى پژوهشى بنيادى، كاربردى و توسعه فن‌آورى كه در زنجيره ارزش دستگاه متولى باعث ارتقاى كيفى و كمى محصولات خدمات و فرآيندها مى شود.

طرح هاى پژوهشى در حوزه علوم ارزشى و معرفتى (علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر)، حوزه علوم پايه، علوم سلامت و بهداشت و حوزه علوم بين رشته‌يى، همچنين مشاورت، نظارت، كنترل پروژه ها، تاليف و چاپ كتب و حمايت از رساله ها و پايان نامه هاى دوره هاى دكترى و كارشناسى ارشد و ارتقا و توسعه ظرفيت هاى تحقيقاتى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى از طريق انجام طرح هاى مشترك پژوهشى، تجهيز آزمايشگاه ها، كارگاه‌ها و كتابخانه‌ها، تقويت زير ساخت هاى فن‌آورى اطلاعات براى امور پژوهشى و انجام طرح هاى مشترك پژوهشى و فن‌آورى است.

طرح هاى فن‌آورى و نوآورى هم شامل سرمايه گذارى در تجارى سازى يافته هاى جديد پژوهشى و فن‌آورى كه براى اولين بار به بازار عرضه مى شوند، خريد دانش فنى به منظور توليد يا پياده سازى در سطح كلان، بازمهندسى نمونه هاى وارداتى توليد در داخل كشور و حمايت از مسابقات علمى فن‌آورانه دانشجويى است.

مراكز پژوهشى و فن‌آورى طرف قرارداد

در ادامه اين دستورالعمل تاكيد شده است: با توجه به ابلاغيه معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى، تمام شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات وابسته به دولت، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشى دولتى و غير انتفاعى مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، مراكز پژوهشى دستگاه هاى اجرايى، شركت هاى دانش بنيان خصوصى و تعاونى و شركت ها و واحدهاى فن‌آور مستقر در پارك ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى، مراكز و موسسات پژوهشى و فناورى مورد حمايت صندوق هاى علم و و فناورى رسمى و داراى مجوز، مراكز پژوهشى حوزه هاى علميه با هماهنگى مديريت حوزه علميه قم، محققان و فن‌آوران بخش خصوصى در صورت تاييد دستگاه متولى و ‌مراكز علمى و شركت‌هاى دانش بنيان معرفى شده توسط ستادهاى فن‌آورى‌هاى راهبردى و كانون‌هاى هماهنگى دانش و صنعت مورد تاييد معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى مى توانند با بررسى عناوين امور پژوهشى بر اساس توانمندى و وظايف خود متقاضى اجراى آنها شوند.

شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت بايد درباره هر يك از امور پژوهشى پس از بررسى صلاحيت و شرايط متقاضيان بهترين مجرى را انتخاب و قرارداد يا تفاهم نامه مربوط را شامل عنوان، مجرى، مبلغ، مدت و... منعقد و امضا كرده و از طريق سامانه الكترونيكى مربوط براى بررسى و تاييد به معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى ارسال كنند.

همچنين شركت ها، بانك ها و موسسات انتفاعى مستقر در استان هاى كشور و مديران عامل آنها موظف هستند؛ هزينه امور پژوهشى استان هاى خود را تعيين كرده و حداقل 50 درصد از اعتبار مربوط را در همان استان هزينه كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين ابلاغيه مجامع عمومى شركت هاى دولتى بانك ها و موسسسات انتفاعى وابسته به دولت نيز مكلف هستند عملكرد سالانه مربوط به امور پژوهشى را به شرطى تاييد كنند كه تاييديه دريافت كرده باشند.