مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى نمايشگاه بزرگ علوم و فناورى‌هاى نوين كشور

دبيركارگروه علوم وفناورى هاى نوين شوراى عالى ايرانيان خارج ازكشور از برگزارى نمايشگاه بزرگ دستاوردهاى علمى وفناورى كشوردرمحل برگزارى همايش درتاريخ 11و12 مردادماه سال جارى خبرداد.

دكترحسين سالار آملى گفت: براى برگزارى اين نمايشگاه بيش ازيكهزار طرح و نمونه ساخته شده فناورى هاى نوين درداخل كشوربه اين كارگروه ارائه شد كه پس ازبررسى هاى فنى وتخصصى تعداد340 فناورى براى شركت درنمايشگاه انتخاب گرديد.

معاون فناورى ونوآورى معاونت علمى وفناورى رياست جمهورى با بيان اينكه اين نمايشگاه درفضاى بيش از2500 مترمربع برقرارمى باشدخاطر نشان ساخت دركنار اين نمايشگاه سينماى پيشرفت براى نمايش دستاوردهاى علوم وفناورى كشوربرپا شده است كه درآن 10 فيلم كوتاه ازپيشرفت هاى كشوردرحوزه هاى فناورى هاى راهبردى مانند نانو،هوا فضا،سدسازى،گياهان دارويى و سلولهاى بنيادى به نمايش در مى آيد.

خاطرنشان مى شودكارگروه علوم وفناورى هاى نوين شوراى عالى امورايرانيان خارج ازكشورزير نظر معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى فعاليت مى نمايد و رياست اين كارگروه برعهده سركار خانم دكترسلطانخواه معاون علمى وفناورى رئيس جمهور و دبير آن آقاى دكترحسين سالارآملى معاون فناورى ونوآورى معاون علمى وفناورى رئيس جمهور مى باشد.