مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون علمى رياست جمهورى:60 كانون هماهنگى دانش و صنعت راه اندازى مى شود

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى ايجاد 60 كانون هماهنگى دانش و صنعت را از برنامه هاى اين معاونت ذكر كرد و گفت: در اين كانون ها نمايندگان دستگاه هاى مرتبط با يك كالا يا محصول حضور دارند تا با همكارى هم آخرين فناورى ها در بخش مورد نظر توليد شود.

به گزارش خبرگزارى مهر، نسرين سلطانخواه در نشست خبرى روز سه شنبه، ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه را از سياست هاى دولتها ذكر كرد و افزود: در اين راستا تلاش بر اين است تا پروژه هاى تحقيقاتى مورد نياز كشور به دانشگاه ها و مراكز رشد سپرده شود تا هم براى دانشگاه ها درآمدزايى داشته باشد و هم نيازهاى علمى كشور برآورده شود.

وى با تاكيد بر اينكه ايجاد اين ارتباط به معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى محول شده است، اظهار داشت: يكى از برنامه هايى كه در معاونت براى برقرارى اين پيوند در نظر گرفته شد ارائه مدل جديد مبتنى بر كالا، خدمت و يا محصول است به اين معنا كه موسسات تحقيقاتى، مراكز رشد، شركت هاى دانش بنيان بخش خصوصى، پژوهشگاه ها و دانشگاه ها كه در زمينه يك كالا، محصول و يا خدمت فعاليت مى كنند، در قالب كانون هاى هماهنگى صنعت و دانش تعريف مى شوند.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى ادامه داد: اين كانون ها تشكل علمى براى ايجاد هماهنگى ميان كليه نقش آفرينان اصلى چرخه نوآورى تا توليد هستند و به كمك آنها مى توان با استفاده بهينه از منابع كشور جهت تسريع و هدايت فعاليت هاى چرخه نوآورى اقدام كرد.

وى تنظيم سياست هاى كلان همكارى دانش و صنعت، ايجاد هماهنگى ميان نهادهاى علمى و فناورى و نهادهاى توليد و توزيع محصول و يا خدمات، شناخت چالش ها و تلاش براى رفع موانع توسعه صنعت دانش بنيان، ايجاد رقابت مبتنى بر دانش فنى در بنگاه هاى توليدى، طراحى و خدماتى را از اهداف كانون هاى هماهنگى دانش و صنعت نام برد و گفت: از اين رو در سال 87 تعداد 14 كانون و در سال 88 تعداد 25 كانون ايجاد شد.

سلطانخواه كانون هاى خرما، كامپوزيت، فرش، نساجى، توت فرنگى، رادار، كاتاليست، گياهان زينتى، چاى و مينى تيوبرها را از جمله كانون هاى هماهنگى دانش و صنعت نام برد و اضافه كرد: در اين كانون ها بنگاه هاى توليد محصول يا خدمات، موسسات تحقيقاتى، طراحى و مهندسى، دانشگاه ها و پژوهشكده هاى علمى و تخصصى، انجمن ها و تشكل هاى علمى، تشكل هاى نمايندگى مشتريان و تشكل هاى صنفى حضور خواهند داشت و با همكارى هم آخرين فناورى ها را در بخش مورد نظر خود وارد مى كند.

وى ايجاد 60 كانون هماهنگى دانش و صنعت را از برنامه هاى اين معاونت ذكر كرد و گفت: با ايجاد اين كانون ها اميدواريم زمينه هاى ارتباط موثر صنعت و دانش فراهم شود.

رئيس بنياد ملى نخبگان با تاكيد بر اينكه تاكنون 39 كانون هماهنگى دانش و صنعت در كشور راه اندازى شده است، يادآور شد: راه اندازى اين كانون ها مورد توجه دست اندركاران حوزه هاى مختلف قرار گرفته به گونه اى كه تاكنون 14 درخواست راه اندازى كانون هماهنگى به دبيرخانه مركزى كانون رسيده است كه براى اعطاى مجوز در دست بررسى است.