مرکز رشد شريف صفحه نخست

مديركل دفتر تشخيص مالياتى: معافيت‌هاى مالياتى شركت‌هاى دانش‌بنيان را اجرا مى‌كنيم

New Page 1

در نشست مشترك مديران معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى و مديران سازمان امور مالياتى و شركتهاى دانش بنيان، فرآيند اجراى معافيت‌هاى مالياتى شركت‌هاى دانش بنيان بررسى شد.

به گزارش خبرگزارى مهر، محمدتقى پاكدامن مديركل دفتر تشخيص و حسابرسى مالياتى در اين نشست اظهار كرد: بر مبناى قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان و ماده 20 آيين نامه اجرايى آن، درآمدهاى شركتها و موسسات دانش بنيان ناشى از قرارداد و فعاليتهاى تحقيق و توسعه، تجارى سازى و توليد محصولات و خدمات دانش بنيان به مدت 15 سال از ماليات موضوع ماده 105 قانون مالياتهاى مستقيم معاف است.

مديركل دفتر تشخيص و حسابرسى مالياتى در نشست مشترك با شركتهاى دانش بنيان افزود: برطبق دستورالعمل مصوب، اسامى شركتهاى به انضمام مصاديق فعاليتهاى دانش بنيان آنها در سال 1392 از سوى معاونت علمى و فناورى رئيس جمهور به سازمان مالياتى ارسال شده و با ابلاغيه رئيس سازمان امور مالياتى به همه ادارات مالياتى كشور ارسال شده و مبناى عمل قرار گرفته است.

پاكدامن ضمن اشاره به ضرورت اجراى هرچه سريعتر ابلاغيه رئيس سازمان از سوى ادارات مالياتى كل كشور افزود: در سال 1392 تعداد 40 شركت در كارگروه ارزيابى شركتهاى دانش بنيان به تصويب رسيدند كه مشمول استفاده از اين معافيتها مى شوند.

وى با اشاره به تجربه اجراى معافيتهاى مالياتى شركتهاى مستقر در پاركهاى فناورى مندرج در ماده 47 برنامه چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان افزود: فرآيند اجراى معافيتهاى مالياتى شركتهاى دانش بنيان به نحوى تدوين شده كه به منظور جلوگيرى از اعمال سليقه از سوى مميزان مالياتى و شركتهاى متقاضى، مصاديق فعاليتهاى شركتهاى دانش بنيان از سوى كارگروه ارزيابى شركتهاى دانش بنيان به سازمان امور مالياتى ارسال شود و مبناى عمل قرار گيرد.

مديركل دفتر تشخيص و حسابرسى مالياتى افزود: شركتهاى متقاضى بايد براى هركدام از توليدات خود، قيمت تمام شده و ميزان فروش و هزينه ها را در دفاتر حسابدارى خود به صورت جداگانه تنظيم نمايند و در زمان مراجعه مميزان مالياتى ارائه كنند.

پاكدامن با اشاره به اعمال معافيت مالياتى از تاريخ صدور تاييديه در كارگروه گفت: به فعاليتهاى قبل از زمان تاييديه، معافيت داده نخواهد شد و مصاديق اعلام شده از سوى كارگروه از تاريخ تاييديه شركتها، از اين معافيت برخوردار خواهد بود. لذا مصاديق فعاليتهاى دانش بنيان شركتها، هر ساله از سوى معاونت علمى و فناورى رئيس جمهور به سازمان امور مالياتى ارسال خواهد شد و مبناى عمل مميزان مالياتى در سال مالى مرتبط قرار خواهد گرفت.

وى درباره 3 درصد ماليات تكليفى شركتهاى دانش بنيان موضوع ماده 104 قانون ماليات مستقيم گفت: ماده 104 قانون در اصلاحيه قانون مالياتهاى مستقيم در مجلس شوراى اسلامى حذف شده است كه پيش بينى مى‌شود طى چند ماه آينده به صورت رسمى ابلاغ شود و همه شركتها نيازى به پرداخت ماليات تكليفى موضوع ماده 104 نخواهند داشت.

مديركل دفتر تشخيص و حسابرسى مالياتى افزود: درآمدهاى شركتهاى دانش بنيان از ماليات معاف است ولى نيروى انسانى شاغل در شركتها بايد ماليات بر حقوق خود را بپردازند.

دكتر سيدمحمد صاحبكار خراسانى سرپرست امور شركتهاى دانش بنيان معاونت علمى وفناورى رياست جمهورى در ابتداى اين نشست، گفت: براى اجراى كامل قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان همه دستگاه‌هاى اجرايى كشور بايد به صورت يكپارچه فعاليتها را پيگيرى كنند و برگزارى اين جلسه نشانه‌اى از وجود اين همدلى است كه اميدواريم روز افزون شود.

در اين جلسه شركتها به صورت صريح و شفاف مشكلات خود در فرآيندهاى مالياتى را مطرح كردند و توضيحاتى از سوى پاكدامن و صاحبكار ارائه شد.