مرکز رشد شريف صفحه نخست

افزايش 3 تا 14 درصدى بودجه بخش هاى پژوهشى در سال 1394

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور گفت: در لايحه بودجه سال 1394 كه از جانب دولت به مجلس شوراى اسلامى تقديم شده است، افزايش بودجه بخش هاى پژوهشى كشور بين 3 تا 14 درصد است.

به گزارش مركز روابط عمومى و اطلاع رسانى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، دكتر سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با بيان اينكه در لايحه بودجه سال 1394 تقديمى دولت تدبير و اميد به مجلس شوراى اسلامى، بودجه بخش هاى پژوهشى كشور بين 3 تا 14 درصد افزايش همراه است، اظهار كرد: پژوهش در كشور ما به دو بخش پژوهش مرز دانش و پژوهش تجارى سازى شده تقسيم مى شود كه هر دو قسمت از اين پژوهش ها مورد نياز كشور است.

عضو ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى كشور همچنين گفت: متأسفانه در گذشته پژوهش مغز دانش را با پژوهش تجارى سازى تركيب مى كرديم و جايى كه بايد كارتجارى سازى انجام مى داديم از پول دولت استفاده كرديم و كارى شبيه مرز دانشى را انجام داديم و در نهايت نتوانستيم به هدف اصلى كه همان اقتصاد دانش بنيان است، برسيم.

دبير هيئت امناى صندوق نوآورى و شكوفايى كه با دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى گفت وگو مى كرد، افزود: در لايحه بودجه سال 1394، بودجه صندوق نوآورى و شكوفايى 70 درصد رشد داشته است.