مرکز رشد شريف صفحه نخست

دفاتر انتقال تكنولوژى در 3 دانشگاه راه‌اندازى شدند/تجارى‌سازى تحقيقات دانشگاهى

معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم اعلام كرد: براى اجراى دانشگاه صنعت يار، دفاتر انتقال تكنولوژى را برقرار كرده ايم تا بتوانيم چالش ها را مورد بررسى قرار دهيم و يافته هاى تحقيقاتى دانشگاهها را به سمت تجارى سازى سوق دهيم.

وحيد احمدى در خصوص دانشگاه صنعت يار به خبرنگار مهر گفت: يكى از برنامه هاى اساسى ما بر اين مبنا بوده كه بتوانيم در كنار صنعت افرادى كه متخصص در حوزه هاى فناورى هستند را به كار گيريم.

وى عنوان كرد: اين موضوع علاوه بر اينكه در معاونت آموزشى در حال برنامه ريزى است در معاونت پژوهشى نيز در حال پيگيرى است.

وحيد احمدى با بيان اينكه دانشگاه صنعت يار نه به اين عنوان بلكه به صورتى ديگر در حال اجرا است، اظهار داشت: براى عملى ساختن دانشگاه صنعت يار در آينده، اكنون دفاتر انتقال تكنولوژى را در سه دانشگاه پياده سازى قرار داده ايم تا مجموعه رشته ها و دانشگاههايى كه مرتبط با صنعت هستند را در دفاتر انتقال تكنولوژى جمع كنيم.

وى با بيان اينكه دفاتر انتقال تكنولوژى را در 3 دانشگاه صنعتى شريف، علم و صنعت و دانشگاه صنعتى اصفهان برقرار كرده ايم، اذعان داشت: تحقيقات و يافته هاى دانشگاهها در دفاتر انتقال تكنولوژى كه با دفاتر انتقال فناورى مرتبط است به سمت تجارى سازى مى روند.

معاون پژوهشى وزارت علوم يادآور شد: از طرفى ديگر مجموعه قراردادهاى صنعتى در صنايع مختلف به طرح هاى كلان تبديل مى شوند و خود به خود با اجراى اين كار، طرح ها در مسير تجارى سازى قرار مى گيرند.

وى افزود: اين طرح به صورت (Bench marking) انجام مى شوند تا نقاط چالشى مشخص شوند. ممكن است قالب دستگاهها را عوض بكنيم ولى با رويكرد تغيير در ساختار داخل دانشگاههابراى انتقال طرح هاى كلان اين موضع پيگيرى مى شود.