مرکز رشد شريف صفحه نخست

كارگزاران و كارشناسان برگزيده در فرآيند ارزيابى شركت‌هاى دانش‌بنيان معرفى شدند

New Page 1

سرپرست امور شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از انتخاب كارشناسان برتر و كارگزارى نمونه ارزيابى شركت‌هاى دانش‌بنيان خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزارى فارس به نقل از مركز روابط عمومى و اطلاع رسانى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، سيد محمد صاحبكار خراسانى سرپرست امور شركت‌ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: در يك سال گذشته حدود 30 كارگزار ارزيابى در حوزه فعاليت شركت‌هاى دانش بنيان در كشور فعال بوده اند كه اين كارشناسان و كارگزارى‌ها موفق به ارزيابى و بررسى 800 شركت متقاضى شده‌اند كه از اين ميان، با بررسى عملكردها پنج تن از كارشناسان و يك كارگزار برتر معرفى و انتخاب شدند.

وى افزود: برعملكرد تمامى كارگزارى‌ها ازسوى دبيرخانه كارگروه نظارت مى‌شود و بر مبناى معيارى‌هاى ارزيابى كارگزاران كه به تصويب كارگروه رسيده است، كارشناسان رتبه بندى مى‌شوند.

صاحبكار، با تاكيد بر اهميت ايجاد نشاط و پويايى و حفظ آن در فعاليت‌هاى كارگزارى‌ها ابراز داشت: در 6 ماهه گذشته، اطلاعات مربوط به عملكرد كارگزارى‌ها جمع بندى و كارگزارى‌ها به سه گروه عالى، خوب و متوسط تقسيم بندى شدند كه اين رتبه بندى بر اساس تعداد و كيفيت شركت‌هاى ارزيابى شده بوده است.

سرپرست امور شركت‌ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى ادامه داد: در اين مدت كارگزارى پارك علم و فناورى پرديس به عنوان كارگزار ارزيابى برگزيده انتخاب و در مراسمى با حضور ستارى معاون علمى و فناورى رئيس جمهو ر و رئيس كارگروه مورد قدردانى قرار گرفت.

وى بيان داشت: در فرايند ارزيابى، كارشناسان تلاش بسيارى را متحمل مى شوند كه به اين منظور نيز كارشناسانى كه در اين بخش متحمل زحمات بسيارى شده اند نيز انتخاب و از سوى ستارى مورد قدردانى قرار گرفتند.

صاحبكار افزود: دانش از شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان، ساعدى از پارك علم و فناورى استان سمنان، اسماعيل زاده از پارك علم و فناورى پرديس، خدايار پور از پارك علم و فناورى استان آذربايجان شرقى به عنوان كارشناسان برتر در ارزيابى شركت‌هاى دانش بنيان و على صابر به عنوان كارشناس برتر دبير خانه كارگروه ارزيابى شركت‌هاى دانش بنيان انتخاب و معرفى شدند.