مرکز رشد شريف صفحه نخست

رئيس دانشگاه شريف: لزوم رشد الگوهاى صحيح دانش‌بنيان در راستاى اقتصاد مقاومتى

رئيس دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به وظايف دانشگاه‌ها در ارائه الگوى اقتصادى گفت: بايد براى اجراى اقتصاد مقاومتى الگوهاى صحيح دانش‌بنيان رشد كنند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس، روستاآزاد رئيس دانشگاه صنعتى شريف در مراسم امضاى موافقتنامه «اعطاى جايزه تجارى‌سازى سراسرى به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشى از طريق شركت‌هاى دانش‌بنيان تابعه» كه بين معاونت علمى و فناورى رئيس‌جمهورى و روساى منتخب دانشگاه‌ها انجام شد، گفت: فضاى عمومى كشور فضاى ركود است و دولت نيز بسته‌اى را براى خروج كشور از ركود تهيه كرده است كه شاكله اين بسته اين است كه دولت مى‌خواهد جامعه را به سمت توليد سوق دهد اما اگر مسير جلوى رو باز نباشد اين اقدام به سمت ظاهرسازى پيش مى‌رود كه مخرب اقتصاد خواهد بود.

وى افزود: براى مثال وقتى وام خوداشتغالى مى‌دهند الگوى اقتصادى براى آن نباشد در ضداقتصاد خرج مى‌شود كه ضربات جبران‌ناپذيرى خواهد زد كه بر همين اساس براى اجراى اقتصاد مقاومتى بايد الگوهاى صحيح دانش‌بنيان رشد كنند.

وى در پايان با اشاره به وظيفه دانشگاه‌ها در ارائه اين الگوه‌ها گفت: در حال حاضر درصدى از فعاليت‌هاى عمومى دانشگاه‌ها به حداكثر خود رسيده است و راه را باز كرده است و حال ما بايد اين قله‌ها را رعايت كنيم.

*دانش به عنوان ركن سوم توليد در اقتصاد مقاومتى

در ادامه اين مراسم طهرانچى رئيس دانشگاه شهيد بهشتى با بيان اينكه اقتصاد دانش‌بنيان يك اقتصاد درون‌زا است، گفت: ما بايد بدانيم كه دانش به عنوان ركن سوم مولفه توليد نقش مهمى را در اقتصاد مقاومتى ايفا مى‌كند.

وى در ادامه افزود: ما در رسيدن به سازمان فن‌آور بايد تشويق‌هاى دوطرفه داشته باشيم و امتيازاتى را نيز براى صنعت به وجود آوريم. ما به دانش عرضه‌محور به اندازه كافى لطمه زده‌ايم حال بايد در عرصه فن‌آورى تقاضامحور باشيم.

*لزوم جذب سرمايه‌گذار توسط دانشگاه‌ها

در ادامه اين مراسم معتمدى رئيس دانشگاه اميركبير اظهار داشت: مشكل كنونى كشور نه‌تنها پول كم بلكه پول زياد است كه اين پول سرگردان و مخرب در مسير خود قرار ندارد و اگر ما هنر كنيم و آن را در كانال اصلى خود قرار دهيم بسيارى از مشكلات كشور حل خواهد شد.

وى افزود: دانشگاه‌ها بايد انرژى صرف كنند تا بتوانند سرمايه‌گذار جذب كنند چراكه بايد شركت‌ها با حضور سرمايه‌گذار باشد وگرنه اقدامات دانشگاه نتيجه‌اى نخواهد داد.