مرکز رشد شريف صفحه نخست

اجراى طرح اعطاى جايزه تجارى‌سازى فناورى در ۱۴ دانشگاه كشور

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به اجراى طرح اعطاى جايزه تجارى‌سازى فناورى در ۱۴ دانشگاه، گفت: ۱۰ دانشگاه از وزارت علوم و ۴ دانشگاه از وزارت بهداشت در اين طرح شركت دارند.

محمود شيخ‌زين‌الدين معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس، با اشاره به تدوين آئين‌نامه اعطاى جايزه تجارى‌سازى فناورى به دانشگاه‌ها از سوى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، گفت: در حال حاضر 14 دانشگاه در اين طرح حضور يافته‌اند، 10 دانشگاه در حوزه وزارت علوم و 4 دانشگاه در حوزه وزارت بهداشت در اين طرح هستند.

وى افزود: دانشگاه‌هاى علم و صنعت و علوم پزشكى تهران نيز به صورت پايلوت اين كار را آغاز كردند.

شيخ‌زين‌الدين با تشريح جزئيات اين طرح، اظهار داشت: اين طرح به اين صورت انجام مى‌شود كه اگر شركت فناورى در دل دانشگاه كار فناورى و نوآورى را انجام داده و محصولى را به فروش برساند ما از سوى معاونت علمى و فناورى 5 درصد فروش شركت را تا سقف مشخصى به دانشگاه جايزه مى‌دهيم.

وى گفت: همچنين اعضاى هيات علمى دانشگاه‌ها نيز كه در تجارى‌سازى محصولات دخالت دارند نيز مشمول دريافت اين جايزه هستند.

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با بيان اينكه نگاه ويژه و جدى معاونت علمى بر اهميت شركت‌هاى دانش‌بنيان است، اضافه كرد: در حال حاضر يكى از مشكلات ما اين است كه اعضاى هيات علمى دانشگاه‌ها وارد اين حوزه‌ها نمى‌شوند.

وى افزود: دانشگاه‌هاى صنعتى شريف، اميركبير، تهران، علم و صنعت، شيراز، صنعتى اصفهان، تبريز، مشهد، فنى مهندسى، تربيت مدرس، علوم پزشكى تهران، شهيد بهشتى، اصفهان و شيراز در اين طرح حضور دارند.