مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعطاى وام قرض الحسنه به شركتهاى حامى تجارى سازى فناورى

هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى با هدف حمايت از شكل‌گيرى و توسعه شركت‌هاى خدمات تجارى‌سازى فعاليت‌هاى دانش‌بنيان، طى دستورالعملى حمايت از اين شركت ها را در دستور كار خود قرار داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، در جلسه هيات عامل صندوق كه به رياست دكتر سلطانى و با حضور اعضا تشكيل شد، حمايت از شركت هايى كه به منظور ارائه خدمات پشتيبانى و حمايتى جهت تجارى سازى فعاليت هاى دانش بنيان از مرحله ايده تا ورود به بازار تشكيل شده و صلاحيت آنان به تاييد صندوق نوآورى و شكوفايى برسد، به تصويب رسيد.

براساس اين گزارش به موجب مصوبه جديد كه طرح اوليه آن در جلسه هيأت عامل صندوق نوآورى و شكوفايى ارائه شده بود، تمامى شركت هاى خدمات تجارى سازى كه از فعاليت آنان بيش از يك سال گذشته و حداقل يك قرارداد خدمات تجارى سازى را به اتمام رسانده اند، در قالب اين دستورالعمل مى توانند تا سقف 500 ميليون ريال وام قرض الحسنه، از حمايت صندوق برخوردار شوند.

شركت هاى تجارى سازى فعاليت هاى دانش بنيان به آن دسته از موسسات و شركت هاى خصوصى يا تعاونى اطلاق مى شود كه به منظور ارائه خدمات پشتيبانى و حمايتى جهت تجارى سازى فعاليت هاى شركت هاى دانش بنيان از مرحله ايده تا ورود به بازار تشكيل شده و صلاحيت آنها به تاييد صندوق رسيده اند.

اين شركتها بايد فعاليتهاى زير را انجام دهند:

1. انجام و تدوين مطالعات مدل تجارى، طرح تجارى، مطالعات فنى و اقتصادى در حوزه‌هاى دانش‌بنيان، فناورى‌هاى پيشرفته و نوآورى‌هاى بديع

2. ارائه خدمات مشاوره مديريت

3. ارزيابى سطح فناورى، ارزشيابى و قيمت‌گذارى و انتقال فناورى، مشاوره ايجاد و توسعه فناورى

4. ارائه‌ خدمات مطالعات بازار

5. ايجاد محيط تبادل دانش فنى و فناورى و فن بازارها

6. صدور تأييديه و گواهينامه براى محصولات دانش بنيان