مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت 2 وزارتخانه از شركت‌هاى دانش‌بنيان / استفاده مشترك از آزمايشگاهها

وزارتخانه هاى بهداشت و علوم در تفاهم نامه اى مقرر كردند ضمن استفاده از ظرفيت طرفين در زمينه هاى پژوهشى و فناورى در بستر پارك ها و مراكز رشد علم و فناورى و شركت هاى دانش بنيان، بتوانند از امكانات مشترك آزمايشگاهى و كتابخانه اى استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين تفاهم نامه كه ميان معاونت تحقيقات و فناورى وزارت بهداشت و معاونت پژوهش و فناورى وزارت علوم منعقد شده هدف ايجاد همكارى و استفاده از ظرفيت طرفيت در زمينه هاى پژوهشى و فناورى در بستر پارك ها و مراكز رشد علم و فناورى و شركت هاى دانش بنيان است.

زمينه هاى همكارى و مشاركت در ارائه خدمات آموزشى فناورى از قبيل تبادل استاد، برگزارى كلاس هاى آموزشى كوتاه و بلندمدت، همايش ها و كارگاه ها تعريف شده است.

همچنين همكارى در توليد، تبادل و ارتقاى اطلاعات و آمار فناورى و استفاده از امكانات هر يك طرفين شامل آزمايشگاه ها، كارگاه ها و كتابخانه هاى جهت ارائه خدمات به شركت هاى دانش بنيان از ديگر زمينه هاى همكارى است.

استفاده از امكانات و ظرفيت هاى طرفين براى تجارى سازى طرح هاى پژوهشى و فناورى (از قبيل همكارى جهت ايجاد دفاتر انتقال فناورى در دانشگاه هاى وابسته، ايجاد صندوق هاى ريسك پذير، استفاده از ظرفيت خيرين ) و همكارى همه جانبه در پروژه هاى پژوهشى منجر به فناورى در دانشگاه هاى وابسته با ذكر نام وزارتخانه ذينفع نيز از ديگر بندهاى اين تفاهم نامه است.

بر اساس اين تفاهم نامه سرمايه گذارى مشترك در موضوعات با اهميت نظير ايجاد سامانه هاى ارزيابى و نظارت، سرمايه گذارى در طرح هاى مشترك و صادرات محصول دانش بنيان، همكارى در كسب دانش فنى توليد محصولات مورد توجه براى طرفين، همكارى و ايجاد زمينه هاى مشترك جهت برگزارى نمايشگاه ها و جشنواره هاى مختلف نيز مورد توجه قرار گرفته است.

مدت اعتبار نفاهم نامه از زمان انعقاد در سال 93 به مدت 3 سال است و كارگروهى مشترك براى اجراى تفاهم نامه تشكيل مى شود.