مرکز رشد شريف صفحه نخست

ليزينگ خريد تجهيزات از شركت‌هاى دانش بنيان / شكل گيرى ادبيات علم و فناورى در دولت

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى در افتتاحيه نمايشگاه فناورى و نوآورى اينوتكس 2014 گفت: آيين نامه ليزينگ خريد تجهيزات شركت هاى دانش بنيان از طريق صندوق نوآورى و شكوفايى تصويب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رياست جمهورى در اولين نمايشگاه فناورى و نوآورى اينوتكس 2014 و سومين نمايشگاه بين المللى فناورى هاى پيشرفته گفت: آيين نامه ليزينگ به خريداران تجهيزات شركت هاى دانش بنيان در نمايشگاه توسط صندوق نوآورى و شكوفايى تصويب شد.

وى همچنين افزود: در اين نمايشگاه اگر هر شركتى در تبادل با كشورهاى خارجى محصول خود را به مرحله صادرات برساند معاونت علمى و فناورى 5 درصد به آنها جايزه مى دهد و از تسهيلات صندوق نيز بهره مند مى شوند.

ستارى تصريح كرد: ادبيات جديدى در دولت تدبير و اميد با عنوان ادبيات فناورى و علم در حال شكل گيرى است و اميد داريم در سال هاى آينده اين جهت گيرى ها با پايه اصلى در علم و فناورى به پيشرفت برسد.

وى خاطرنشان كرد: تداخل فناورى هيچ وقت توسط دولت امكان پذير نيست و تنها دولت وظيفه تسهيل و حفظ زيرساخت را دارد.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى اظهار داشت: نمايشگاههاى اين چنينى بستر مناسبى براى تبادل اطلاعات، انتقال تكنولوژى و كمك به تجارى سازى اين تكنولوژى هاست.

ستارى با بيان اينكه بزرگترين دغدغه من ايجاد بازار در شركت هاى دانش بنيان است، گفت: اميدواريم تا در سه سال آينده اتفاق جدى در فرآيند تكنولوژى بيفتد و بازار را هدف قرار دهيم و پتانسيل صادرات را در خود ايجاد كنيم.