مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد دفتر صادرات فناورى در عراق و افغانستان/پتانسيل صادراتى ايران در نرم‌افزار و دارو

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور از راه اندازى دفتر همكاريهاى صادراتى در كشورهاى هدف خبر داد و گفت: براى شروع اين دفاتر براى كشورهاى عراق و افغانستان راه اندازى شده و پاكستان نيز در دستور كار قرار دارد.

سورنا ستارى در گفتگو با خبرنگار مهر، تجهيز دفاتر فناورى، حمايت از برگزارى نمايشگاهها در كشورهاى همسايه و ايجاد دفاتر همكاريهاى صادراتى را از جمله سياستهاى آينده معاونت علمى در حوزه صادرات كالا و خدمات فناور عنوان كرد و اظهار داشت: هم اكنون در حال راه اندازى دفتر همكاريهاى صادراتى براى عراق و افغانستان هستيم و اين سياست براى كشورهايى كه امكان توسعه فناوريهايمان وجود دارد دنبال مى شود.

وى با بيان اينكه بازارهاى اروپايى بازارهاى بسته اى است و گرفتن استانداردها براى كالاهاى فناورى با توجه به شرايط تحريم مشكل است ادامه داد: بسيارى از شركتهاى فناور ما مى توانند استانداردهاى اروپايى را براى كالاهاى خود بگيرند اما شرايط فعلى تحريم اين اجازه را نمى دهد.

معاون علمى فناورى رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه با توجه به پتانسيل موجود، مى توانيم بازار منطقه را در اختيار داشته باشيم، افزود: اين پتانسيل از سوى شركتهاى ايرانى براى كالا و خدمات نرم افزار، فناورى اطلاعات، گياهان دارويى، نانوتكنولوژى، زيست فناورى، دارو و تجهيزات پزشكى وجود دارد.

ستارى با اشاره به برنامه هاى معاونت علمى براى در اختيار گرفتن بازار فناورى پاكستان گفت: اين كشور بازار خوبى براى صادرات تجهيزات پزشكى، آزمايشگاهى و دارو محسوب مى شود كه بايد اين را فعال كنيم و در اين زمينه نيز معاونت علمى اين موضوع را در برنامه آينده قرار داده است.