مرکز رشد شريف صفحه نخست

موافقت 10 دانشگاه برتر براى سپردن طرح‌هاى پژوهشى به بخش خصوصى

New Page 2

معاون توسعه منابع و مديريت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از برنامه هاى اين معاونت براى واگذارى طرح هاى پژوهشى به بخش خصوصى در راستاى تجارى سازى ايده ها خبر داد و گفت: 10 دانشگاه برتر موافقت خود را با برون سپارى طرح هاى پژوهشى و ارائه آن به شركتهاى دانش بنيان اعلام كرده اند.

عليرضا دليرى در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكيد براينكه براى تجارى سازى طرحهاى پژوهشى در دانشگاهها، نيازمند برون سپارى و سپردن طرح ها به شركت دانش بنيان هستيم، گفت: تجارى سازى طرح هاى پژوهشى در دانشگاهها بايد به بخش خصوصى واگذار شود تا هم براى دانشگاهها انگيزه اى شكل گيرد و هم محصول زودتر به بازار برسد.

وى با بيان اينكه براى تجارى سازى يك طرح تنها بخش خصوصى مى تواند موثر واقع شود، گفت: واگذارى طرح هاى پژوهشى به اعضاى هيات علمى در قالب شركتهاى دانش بنيان و در خارج از دانشگاهها، امكان توليد و تجارى سازى ايده هاى فناورانه را فراهم مى آورد.

معاون توسعه منابع و مديريت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى اضافه كرد: بايد ساختارى در دانشگاهها با همكارى مشترك اساتيد و شركتهاى دانش بنيان ايجاد شود تا امر تجارى سازى طرح هاى پژوهشى اتفاق بيافتد.

دليرى افزود: هرچه دانشگاه از توليد و تجارى سازى طرح ها به دور باشد طرح زودتر در مسير توليد، تجارى سازى و حتى صادرات قرار مى گيرد؛ به نحوى كه دانشگاه مى تواند تنها در نفع فروش محصول به صورت توافقى شريك شود.

معاون توسعه منابع و مديريت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى اظهار داشت: با برون سپارى طرح هاى پژوهشى از دانشگاهها، بخش خصوصى براى توليد ترغيب مى شوند و اين تنها راه پيشرفت شركتهاى دانش بنيان است.

وى گفت: 10 دانشگاه برتر با واگذارى طرح هاى پژوهشى به بخش خصوصى در جهت تجارى سازى موافق هستند و تنها راه تجارى سازى و ورود به بازار سپردن اين امور به شركتهاى دانش بنيان خصوصى است.

به گزارش مهر، براساس توافق معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با دانشگاههاى كشور مقرر شد پنچ درصد از سهم فروش حاصل از تجارى سازى محصولات فناورانه شركتهاى دانش بنيان در اختيار دانشگاههايى كه اين طرح ها را برون سپارى كرده اند قرار گيرد.