مرکز رشد شريف صفحه نخست

وامهاى زير 300 ميليون توسط صندوق پاركهاى علم و فناورى/افزايش ستادهاى فناورى

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى از افزايش اعتبارات صندوق وآورى و شكوفايى به 100ميليارد تومان تا پايان سال جارى خبرداد و گفت: وام هاى زير 300ميلون تومان از طريق صندوق هاى مستقر در پاركهاى علم و فناورى به شركت هاى دانش بنيان اعطا مى شود.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر سورنا ستارى در نشست توليدكنندگان دارو و مواد مؤثره داروى با تأكيد بر اينكه صنعت دارويى كشور از مهم ترين صنايع است، افزود: معاونت علمى در سه حوزه در زمينه درمان، فعاليت هايى را آغاز كرده است كه اجراى طرح هاى كلان ملى در زمينه توليد و تجارى سازى داروهاى جديد و تجهيزات پزشكى از آن جمله است.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى اعطاى وام هاى كم بهره را از جمله حمايت هاى معاونت علمى براى اين حوزه نام برد و اظهار داشت: با همكارى كه ميان معاون پژوهشى وزارت بهداشت انجام شد، اعتباراتى به فعالان اين حوزه اعطا شد ضمن اينكه تعدادى از داروهاى مورد نياز كشور در داخل كشور توليد شد.

وى تجارى سازى را از ديگر زمينه هاى فعاليت اين معاونت نام برد و اظهار داشت: در اين راستا اقدام به فعال سازى صندوق نوآروى و شكوفايى كرديم كه تا پايان سال ميزان اعتبارات آن بالغ بر 100ميليار تومان خواهد شد. ستارى با بيان اينكه تا پايان سال به 10 شركت دانش بنيان تسهيلات آن اعطا مى شود ،گفت: در سال آينده نيز بودجه هاى مناسبى براى اين صندوق پيش بينى شده است كه رقم آن بالغ بر 700ميليارد تومان خواهد شد.

وى همچنين از همكارى اين معاونت با برخى از بانكها براى اعطاى تسهيلات خبر داد و ادامه داد: اعطاى وام هاى زير 300ميليون تومان نيز از ديگر برنامه هاى اين معاونت است كه در اين زمينه با برخى از صندوق هاى مستقر در پارك هاى علم و فناورى قرار است وام هاى زير 300ميليون تومان به صورت آسان تر در اختيار شركتهاى دانش بنيان قرار گيرد.

رئيس بنياد ملى نخبگان توسعه ستادهاى فناورى را از ديگر زمينه هاى تعامل اين معاونت با حوزه صنعت دارويى ذكر كرد و خاطرنشان كرد: درحال حاضر 13ستاد توسعه فناورى ايجاد شده است كه در آينده نيز ستادهاى ديگرى به اين تعداد اضافه مى شوند.

وى گفت: ستادهاى زيست فناورى، نانو فناورى و علوم شناختى از جمله ستادهايى است كه مرتبط با حوزه صنعت دارو و پزشكى است.

ستارى با بيان اينكه تلاش داريم بودجه هاى معاونت را كمتر صرف بخش تجاى سازى كنيم گفت: تلاش داريم تا بودجه هاى معاوت علمى صرف اجراى طرح هاى كلان ملى شود و با تعاملى كه با وزارت بهداشت صورت گرفته اميدواريم كه پروژه هاى اين حوزه نيز با شتاب بيشترى اجرايى شود.