مرکز رشد شريف صفحه نخست

تاكيد دولت در تجارى‌سازى پژوهش‌هاى بنيادى/بودجه قابل توجه براى تجارى‌سازى پژوهش

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با بيان اينكه تاكيد دولت در امر پژوهش هاى بنيادى در پيش گرفتن رويكرد تجارى سازى است، گفت: دولت بدين منظور بودجه قابل توجهى از طريق صندوق نوآورى و شكوفايى پيش بينى كرده است.

سورنا ستارى در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستور رئيس جمهور مبنى بر واگذارى تعدادى از ساختمانهاى دولتى به بنياد ملى نخبگان در تهران و شهرستانها به منظور توسعه امر پژوهش اظهار كرد: اين موضوع تنها مربوط به امروز نيست و از قبل هم چنين بوده است.

وى افزود: بنياد ملى نخبگان ستادهاى استانى دارد كه از طريق استاندارى ها براى آنها جا تعيين شده و ساختمانهايى به ستادهاى استانى بنياد ملى نخبگان داده شده است. اين موضوع تصميم جديدى نيست و از دولت قبلى اين اتفاق افتاده است.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در پاسخ به اين سئوال كه جدا از موضوع افزايش بودجه صندوق نوآورى و پژوهش تصميم گيرى از سوى شخص رئيس جمهور و دولت تدبير و اميد براى توسعه امر پژوهش اتخاذ شده است يا خير تصريح كرد: ما يك بحثى داريم به اسم پژوهش هاى بنيادى كه منابع پيش بينى شده براى آن همان يك تا 3 درصدى است كه همواره در ضوابط بودجه لحاظ مى شود.

وى گفت: بحث ما براى موضوع پژوهش هاى بنيادى سوق دادن آن به سمت تجارى سازى است كه براى اين امر عدد قابل توجهى در بودجه از طريق صندوق نوآورى و شكوفايى ديده شده است كه انشاالله لحاظ خواهد شد.