مرکز رشد شريف صفحه نخست

رشد 65 درصدى ثبت اختراع در كشور/ ثبت 400 مورد اختراع در سال 88

مديركل نظارت و ارزيابى فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از ثبت 400 مورد اختراع در كشور در سال 88 خبر داد و گفت: اين رقم نسبت به سال 87 كه 242 مورد بود با رشد 65 درصدى همراه است.

به گزارش خبرگزارى مهر، هادى نظرپور يكشنبه شب در نشست مسئولان پاركهاى علم و فناورى به بررسى جزئيات بانك اطلاعاتى مراكز رشد و پاركهاى علم و فناورى در سال گذشته پرداخت و گفت: ميزان اعتبارات پرداخت شده به اين مراكز در سال 87 حدود 52 هزار ميليون ريال بوده كه اين رقم در سال 88 به 139 هزار ميليون ريال افزايش يافته است كه در اين بخش با رشد 166 درصدى مواجه بوديم.

وى تعداد افراد شاغل در شركتهاى فناور در سال 88 را 120هزار نفر با رشد حدود چهار درصد نسبت به سال 87 عنوان كرد و گفت: تعداد واحدهاى فناور در سال 87 حدود 1650 شركت بود كه اين آمار در سال 88 به 1968 واحد رسيد.

نظرپور با بيان اينكه طرحهاى در دست اجرا در اين حوزه در بخش دولتى، تعاونى و خصوصى به ترتيب 108 ، 16و 343 طرح است گفت: تعداد خروجى هاى موفق از واحدهاى فناور پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد در سال 88 حدود 287 طرح بوده كه اين آمار در سال 87 حدود 189 طرح اعلام شده است و در اين مورد شاهد رشد مثبت 52 درصد هستيم. اما تعداد خروجى هاى ناموفق از 52 طرح در سال 87 به 175 طرح در سال 88 رسيده كه در اين مورد با رشد منفى 16 درصد مواجه شده ايم.

وى با اعلام پيشنهادات براى ارتقاء زمينه هاى رشد واحدهاى فناور و برنامه هاى اجرايى وزارت علوم در اين خصوص گفت: نوسازى ساختار و سازمان كارآمد براى توسعه فناورى، ترويج و فرهنگ سازى، ايجاد وحدت رويه در اتخاذ سياست ها، بهره مندى از تجارب موفق جهانى و توسعه روابط بين الملل مى تواند در اين خصوص مهم باشد.

نظرپور بر بهره گيرى از تجارب پاركهاى علم و فناورى در كشور تاكيد كرد و ادامه داد: با تعديل وابستگى پاركها و مراكز رشد به بودجه هاى دولتى مى توان شاهد رشد و ارتقاى اين بخش بود.

وى از پيگيرى تصويب قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان در مجلس خبر داد و گفت: از ديگر برنامه هاى در دست اجرا راه اندازى پاركهاى علم و فناورى مجازى است.

مديركل نظارت و ارزيابى فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با تاكيد بر صدور مجوز موافقت اصولى با تاسيس پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد گفت: سياست اين وزارتخانه آن است كه در هر استان يك پارك علم و فناورى مستقل ايجاد شود. با اين رويكرد بايد پاركهايى مجوز فعاليت گيرند كه مستقل باشند و رديف بودجه مستقلى نيز به آنها تخصيص يابد تا عملكرد بهترى نسبت به پاركهاى دانشگاهى داشته باشند. به اين ترتيب مى توان پاركهاى دانشگاهى را به سمت پاركهاى مستقل سوق داد.

نظرپور بر آموزش مهارتهاى كسب و كار مبتنى بر دانش با كارگاههاى آموزشى و تدوين بسته هاى آموزشى تاكيد كرد و گفت: دسترسى آسان به منابع و تسهيلات در ارتقاى پاركهاى علم و فناورى مى تواند موثر واقع شود چرا كه اين موسسات نوپا پشتوانه ماى نداشته و بانكها نيز ايده هاى فناوران را به عنوان ضمانت به رسميت نمى شناسند.