مرکز رشد شريف صفحه نخست

فعال شدن صندوق نوآورى و شكوفايى/ادغام انجمن‌هاى علمى با كانون‌هاى دانش وصنعت

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى از فعال شدن صندوق نوآورى و شكوفايى در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: ادغام انجمن هاى علمى با كانون هاى دانش و صنعت نيز در دستور كار اين معاونت قرار مى گيرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر سورنا ستارى در نشست معاونت علمى با انجمن هاى علمى كشور با اشاره به اهميت انجمن هاى علمى افزود: مشاركت انجمن هاى علمى در تصميم گيرى ها و تصميم سازى ها، حمايت از تحقيقات انجمن هاى علمى و ارائه تسهيلات به آنها از جمله مهمترين مطالبات انجمن هاى علمى است.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با تاكيد بر اينكه بايد از مكانيزم برد- برد در تعامل با انجمن هاى علمى و ساير دستگاهها استفاده كنيم، اظهار داشت: دو رويكرد در زمينه ارائه حمايت ها مطرح است يك ايده در زمينه ارائه تسهيلات و اعتبارات است و رويكرد دوم ايجاد زمينه سازى براى توانمند كردن نيروهاى تخصصى كه رويكرد دوم در دستور كار معاونت علمى قرار دارد.

ستارى با اشاره به برخى موازى كارى هاى ميان معاونت علمى و وزارت علوم، خاطرنشان كرد: با ايجاد كارگروهى مشتركى با وزارت علوم درصدد هستيم تا اختلافات ميان اين دو نهاد را مرتفع كنيم. وى با تاكيد بر اختصاص بودجه هاى يك درصد به بحث پژوهش يادآور شد: ما توجهى به يك درصد نداريم بلكه درصدد هستيم تا 99 درصد باقيمانده را در جهت توسعه فناورى و اشتغال به كار گيريم. ستارى با تاكيد بر ارائه راهكارهاى مناسب در اين زمينه، اظهار داشت: يكى از روش ها، سوق دادن بودجه هاى كشور به سمت اقتصاد دانش بنيان است.

رئيس بنياد ملى نخبگان با تاكيد بر اينكه براى ايجاد هر شغل در كشور نياز به اعتباراتى بالغ بر 160 ميليون تومان است، گفت: اين در حالى است كه با توسعه شركت هاى دانش بنيان مى توان با بودجه هاى كمتر در كشور شغل ايجاد كرد. وى مشاركت انجمن هاى علمى در بخش هاى مختلف علمى و صنعتى و صادرات دانش بنيان و همچنين توسعه بازارهاى داخلى را از برنامه هاى اين معاونت برشمرد و افزود: در تلاش هستيم تا بودجه هاى ساير دستگاهها را به سمت فعاليت هاى دانش بنيان سوق دهيم.

معاون علمى فناورى رئيس جمهور با اشاره به برخى از حوزه هاى مورد تاكيد اين معاونت ادامه داد: در سالهاى گذشته نسبت به بخش انرژى غفلت شده و در صورتى كه بتوانيم مناقصات شركت نفت را به سمت شركت هاى دانش بنيان سوق دهيم مى توانيم در جهت توسعه اين شركت ها گام هاى موثرى برداريم.

ستارى همچنين با اشاره به موفقيت محققان در برخى از بخش ها يادآور شد: در حوزه سلامت موفق به صادرات 30 ميليون دلارى در بخش كالاها و تجهيزات شديم كه براى ارتقاى اين ميزان نياز به مشاركت هاى انجمن هاى علمى است. معاونت علمى با اشاره به ارائه پيشنهادى در زمينه هماهنگى و ادغام انجمن هاى علمى با كانون هاى دانش و صنعت، گفت: اين پيشنهاد، پيشنهاد مناسبى در زمينه مشاركت انجمن هاى علمى در فعاليت هاى علمى است كه در دستور كار اين معاونت نيز قرار مى گيرد.

وى با بيان اينكه زمينه هاى مناسب در حوزه هاى تامين بودجه هاى شركت هاى دانش بنيان از طريق توسعه صندوق نوآورى و شكوفايى ايجاد مى شود، يادآور شد: زمينه هايى براى عملياتى شدن اين صندوق ايجاد شده است كه به نظر مى رسد در آينده نزديك اين صندوق فعال شود. رئيس بنياد ملى نخبگان با اشاره به اقدامات انجام شده براى رفع اختلافات با وزارت علوم، گفت: كشور راهى جز توليد شغل ندارد كه اين امر نيز در گرو توسعه شركت هاى دانش بنيان است.