مرکز رشد شريف صفحه نخست

تاسيس گمرك اختصاصى براى محصولات دانش بنيان/ درخواست شركتها براى تأمين منابع

مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى پيشنهاد تاسيس گمرك اختصاصى براى محصولات مرتبط با حوزه سلامت را ارائه داد و گفت: يكى از مشكلات شركت هاى دانش بنيان در اين حوزه اخذ مجوز براى توليد محصولات خود است كه در اين زمينه پيشنهاد مى شود اخذ مجوز تنها منوط به وزارت بهداشت باشد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر مصطفى قانعى صبح امروز شنبه در هم انديشى شركت هاى دانش بنيان در حوزه سلامت با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت در خصوص رفع موانع شركت هاى دانش بنيان در حوزه سلامت افزود: يكى از مشكلات شركت هاى دانش بنيان تاييد دانش بنيان بودن اين شركت ها و محصولات آن هاست كه براى شركت هاى دانش بنيان نهاد مرجع براى تاييد صلاحيت آن ها مشخص نبود.

مشاور وزير بهداشت با بيان اين كه اين مسئوليت به دليل اختلاف ميان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و وزارت علوم تحقيقات و فناورى تعيين نشده بود، اظهار داشت: بر اساس بررسى هاى انجام شده اين مسئوليت به معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى واگذار و پيرو آن نيز سايتى براى ثبت نام اين شركت ها راه اندازى شد.

وى با تاكيد بر اين كه در حال حاضر 500 شركت دانش بنيان در اين سامانه ثبت نام كرده اند، ادامه داد: از سوى ديگر براى اخذ تسهيلات و منابع مورد نياز اين شركت ها بايد به وزارت صنايع معرفى شوند كه ساز و كارهاى آن هنوز مشخص نيست ضمن آن كه اين شركت ها از رئيس جمهور درخواست دارند تا نسبت به نهايى كردن اعضاى حقيقى و مسئول كارگروه شركت هاى دانش بنيان و مديرعامل و هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى اقدام كند.

قانعى با بيان اينكه پارك فناورى پرديس از طرف وزارت بهداشت به عنوان پارك سلامت مورد تاييد قرار گيرد خاطر نشان كرد: شركت هاى دانش بنيان در اين راستا درخواست دارند تا با برگزارى جلسه اين موضوع نهايى شود. وى همچنين تعيين سياست هاى حمايتى وزارت بهداشت در زمينه حمايت از توليد تجهيزات و ملزومات پزشكى از ديگر درخواست هاى شركت هاى دانش بنيان در حوزه سلامت ذكر كرد و يادآور شد: شركت هاى فعال در اين حوزه درخواست دارند اين سياست ها ظرف يك ماه با مساعدت و مشاركت بخش خصوصى توسط سازمان غذا و دارو تهيه و در شوراى فناورى سلامت به تصويب برسد.

مشاور وزير بهداشت همچنين با اشاره به درخواست شركت هاى دانش بنيان از معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى يادآور شد: اين شركت ها از معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى درخواست دارند تا سياست هاى لازم براى حمايت از تجارى سازى محصولات دانش بنيان و صادرات آن ها را تهيه و ابلاغ كند. قانعى همچنين حمايت از تاسيس آزمايشگاه پيشرفته تجهيزات و فناورى پزشكى توسط بخش خصوصى در پارك علم و فناورى را از ديگر موضوعات مطرح شده از سوى شركت هاى دانش بنيان ذكر كرد و يادآور شد: تاسيس آزمايشگاه پيشرفته در پارك فناورى موجب توسعه فناورى ها و تجهيزات پيشرفته در حوزه سلامت خواهد شد.

وى اخذ پروانه ساخت براى شركت هاى دانش بنيان دارويى و تجهيزات پزشكى را از ديگر معضلات شركت هاى دانش بنيان فعال در حوزه سلامت ذكر كرد و در اين باره توضيح داد: در حال حاضر اخذ مجوز ساخت براى اين دسته از شركت ها منوط به اخذ مجوز از وزارت صنايع است در حالى كه شركت هاى فعال در اين حوزه درخواست دارند تا اخذ مجوز تنها از وزارت بهداشت باشد. مشاور وزير بهداشت كاهش بروكراسى براى فعاليت هاى دانش بنيان را از ديگر درخواست هاى اين شركت ها نام برد و اظهار داشت: برخى از داروها كه نياز به خط توليد گسترده اى ندارد لازم است تا ضوابطى از سوى اداره كل نظارت بر دارو تدوين شود تا اين شركت ها بتوانند خطوط توليد حد پايلوت و كوچك را اجرايى كنند.

وى تامين منابع براى شركت هاى دانش بنيان را از ديگر درخواست هاى اين شركت ها ذكر كرد و يادآور شد: پيشنهاد مى شود مشكل منابع شركت هاى دانش بنيان و تامين آن در بودجه سال 93 پيش بينى و اجرايى شود و در سال جارى نيز بر اساس قوانين فعلى تسهيل و تصريح شود. قانعى همچنين پيشنهاد تاسيس گمرك اختصاصى براى محصولات مرتبط با حوزه سلامت را ارائه داد و يادآور شد: تاسيس گمرك اختصاصى براى محصولات مرتبط با حوزه سلامت در گمرك هاى كشور به عنوان منطقه آزاد اعلام شود.