مرکز رشد شريف صفحه نخست

65 ميليارد تومان قرارداد براى تجارى سازى اختراعات/ تدوين آيين نامه نخبگان ادبى

معاون پژوهش و برنامه ريزى بنياد ملى نخبگان از امضاى 16 قرار داد براى معرفى نخبگان به شركت‌هاى دانش بنيان در قالب طرح شهيد تهرانى مقدم خبر داد و گفت: در 4 سال اخير حدود 65 ميليارد تومان قرارداد ميان صاحبان اختراعات با بخش خصوصى منعقد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر آريا الستى در نشست خبرى پيش از ظهر امروز با اشاره به اعطاى تسهيلات شهيد تهرانى مقدم به نخبگان، افزود: در اين راستا نخبگان واجد شرايط به شركت‌هاى دانش بنيان معرفى خواهند شد كه در سال اول 80 و در سال دوم 60 درصد حقوق وى از سوى بنياد ملى نخبگان پرداخت خواهد شد. معاون پژوهش و برنامه ريزى بنياد ملى نخبگان با بيان اينكه در اجراى اين تسهيلات تاخير ايجاد شده است، اظهار داشت: اين تاخير به دليل احراز نخبگى نخبگان و دانش بنيان بودن شركت‌هاى دانش بنيان بوده است از اين رو فرآيند معرفى نخبگان به اين شركت‌ها طولانى شد.

وى در عين حال يادآور شد: با اجراى اين طرح تاكنون موفق به امضاى 16 قرار داد همكارى ميان شركت‌هاى دانش بنيان با نخبگان شديم. الستى با بيان اينكه با امضاى اين قراردادها بنياد ملى تنها نخبگان را به شركت‌هاى دانش بنيان معرفى كرده است، ادامه داد: اميدواريم با اطلاع رسانى مناسب بتوانيم زمينه مناسبى براى جذب نخبگان در شركت‌هاى دانش بنيان فراهم كنيم.

تلاش‌هاى بنياد ملى نخبگان براى تجارى سازى اختراعات

الستى به اقدامات بنياد ملى نخبگان در زمينه تجارى سازى اختراعات خبر داد و اضافه كرد: در 3 تا 4 سال اخير حدود 65 ميليارد تومان قرار داد ميان صاحبان اختراعات و دستاوردها با بخش خصوصى منعقد شده است. وى با تاكيد بر اينكه هزينه 65 ميليارد تومان براى تجارى سازى مبلغ ناچيزى است، ادامه داد: ولى دستاوردهايى كه از اين ميزان اعتبارات به دست آمد ده‌ها برابر است.

توضيحات بنياد ملى نخبگان در زمينه پذيرش برگزيدگان جشنواره‌ها

معاون پژوهش و برنامه ريزى بنياد ملى نخبگان هدف از تعامل اين نهاد با جشنواره‌هاى علمى را شناسايى و كشف استعدادهاى برتر از ميان برگزيدگان جشنواه‌ها ذكر كرد و گفت: در اين راستا مورد به مورد با جشنواره‌هاى علمى وارد مذاكره شديم و بر مبناى توافقات تعامل خود را طراحى كرديم. وى با بيان اينكه تاكنون برگزيدگان جشنواره‌هاى رازى، فارابى و شيخ بهايى تحت پوشش بنياد قرار دارند، اضافه كرد: بر اساس قراردادهايى كه با دبيرخانه اين جشنواره‌ها منعقد شده است اطلاعات افراد برگزيده به كميته ارزيابى بنياد ملى نخبگان ارسال مى‌شود و پس از داورى در كمتر از يك هفته نتيجه اين بررسى‌ها اعلام خواهد شد.

وى به وضعيت برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمى اشاره كرد و ادامه داد: در جشنواره جوان خوارزمى هدف كشف طرح‌هاى برتر است و حساسيتى نسبت به خود فرد ندارد كه اين امر ناشى از اهداف اين جشنواره است. الستى در خصوص عدم پذيرش برگزيدگان اين جشنواره در بنياد ملى نخبگان توضيح داد: اطلاعات اين دسته از افراد از سوى دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمى دير به كميته ارزيابى رسيد و پس از ارسال اطلاعات اين افراد بررسى و نتيجه آن اعلام شد.

شرايط بنياد ملى نخبگان براى تحت پوشش قرار دادن اختراعات

وى به شرايط پذيرش برگزيدگان جشنواره‌هاى علمى در بنياد ملى نخبگان اشاره كرد و افزود: احراز دخالت فرد در اجراى طرح از جمله شرايط پذيرش نخبگان است كه گاهى موارد براى بنياد احراز نمى‌شود كه درصد اين گونه طرح‌ها كم است. الستى ارائه طرح‌هاى تحقيقاتى در 2 جشنواره علمى را از ديگر دلايل عدم پذيرش فرد است و گفت: افرادى كه تحت پوشش بنياد قرار دارند و از تسهيلات آن استفاده مى‌كنند و براى بار دوم در جشنواره‌اى شركت مى‌كنند كه در اين صورت درخواست وى رد خواهد شد. معاون پژوهش و برنامه ريزى بنياد ملى نخبگان اشكال در داور را از ديگر دلايل عدم پذيرش فرد نخبه دانست و ادامه داد: انطباق نداشتن معيارهاى دبيرخانه جشنواره با معيارهاى بنياد از مواردى است كه منجر به عدم پذيرش استعدادهاى برتر مى‌شود.

تدوين آيين نامه نخبگان فرهنگى

وى با اشاره به حمايت بنياد ملى نخبگان از نخبگان فرهنگى يادآور شد: در حال حاضر تدوين آيين نامه نخبگان ادبى در دستور كار بنياد قرار دارد.