مرکز رشد شريف صفحه نخست

ثبت نام برخط متقاضيان شركت در چهارمين جشنواره ملى علم تا عمل در سال 92

جشنواره علم تا عمل با هدف ارج نهادن به پژوهشگران در عرصه‌ى ملى از طريق شناسايى و معرفى طرح‌هاى فناورانه در زمينه‌هاى مختلف علمى، بررسى روش‌هاى جديد در راستاى فرآيند تجارى‌سازى دستاوردهاى علمى كشور و معرفى دستاوردهاى حاصل از فرآيند تجارى سازى طرح هاى علمى به جامعه، برگزار مى‌شود.

چهارمين جشنواره ملى علم تا عمل در شهريورماه سال جارى توسط معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در مصلاى بزرگ امام خمينى (ره) برگزار مى‌گردد

برگزارى جشنواره علم تا عمل بستر مناسبى را براى ارزيابى و سنجش طرح‌هاى پژوهشگران، ايجاد انگيزه و رقابت در بين پژوهشگران را فراهم مى‌كند. جشنواره علم تا عمل فرصتى براى نيازسنجى موضوع طرح‌هاى ارائه شده از سوى مخترعان و مبتكران بوده و آشنايى پژوهشگران با رويكردهاى متنوع طرح‌هاى مخترعان در نمايشگاه جشنواره علم تا عمل منجر به نيازسنجى و پيشبرد علمى و عملى موضوع در ارائه طرحشان خواهد شد و از ارائه طرح‌هاى تكرارى جلوگيرى مى‌شود. پژوهشگرانى كه ايده‌ها و طرح‌هاى پژوهشى آنها به مرحله دانش فنى رسيده است و نيازمند اين است كه در فرآيند توليد قرار گيرد، مى‌توانند در اين جشنواره شركت كنند.

شركت‌هاى دانش بنيان، پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد واحدهاى فناور، نخبگان، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت و دفاتر انتقال فناورى دانشگاهى، واحدهاى تحقيق و توسعه دولتى، تعاونى، خصوصى و كارخانجات توليدى و صنعتى، برگزيدگان و منتخبان حقوقى جشنواره‌هاى معتبر داخلى و بين‌المللى، تعاونى‌هاى دانش‌بنيان، انجمن‌هاى علمى و سازمان‌هاى مردم نهاد علم و فناورى از جمله مخاطبان اين جشنواره محسوب مى‌شوند.

با توجه به تسهيلات و حمايت‌هاى ويژه‌اى كه توسط بخش‌هاى مختلف معاونت ياد شده از شركت‌كنندگان در جشنواره به عمل مى‌آيد، لازم است متقاضيان فرصت ايجاد شده را مغتنم شمرده با مراجعه به تارنماى زير ضمن كسب اطلاعات تكميلى ثبت‌نام نمايند. در ضمن بازه زمانى ثبت نام از 10 تير تا 10 مرداد 92 به مدت يك ماه مى‌باشد.

http://festival.isti.ir