مرکز رشد شريف صفحه نخست

فهرست 10 خدمت براى تجارى سازى فناورى شركت‌هاى مستقر در پارك‌ها و مراكز رشد

ارائه خدمات آزمايشگاهى، استانداردسازى دستاوردهاى علمى، بازاريابى و صدور ضمانت نامه از جمله حمايتهاى معاونت علمى رياست جمهورى است كه با ابلاغ آيين نامه‌اى به شركتهاى دانش بنيان مستقر در پاركها ارائه مى‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در راستاى ايجاد زمينه‌اى براى تحقق تجارى سازى دستاوردهاى علمى شركتهاى دانش بنيان آيين نامه " ارائه خدمات تجارى سازى به شركتهاى دانش بنيان مستقر در پاركهاى فناورى ومراكز رشد" را به پاركهاى فناورى و مراكز رشد را تدوين كرد.

اين آيين نامه پس از تاييد و تصويب در شوراى معاونان معاونت علمى و فناورى رياست جمهوى به پاركهاى فناورى و مراكز رشد ابلاغ شد.

تامين بخشى از نيازهاى شركتهاى دانش بنيان به خدمات ايده تا بازار، تحريك تقاضا و ايجاد بازار براى خدمات تجارى سازى ، پشتيبانى از تاسيس و كمك به افزايش تعداد شركتهاى دانش بنيان و هدفمند منابع حمايتى معاونت از پاركها از جمله اهداف اين آيين نامه عنوان شده است.

بر اين اساس در اين آيين نامه 10 خدمت براى تجارى سازى طرحهاى فناورانه در نظر گرفته شده است كه شامل موارد ذيل مى شود:

رديف عنوان خدمات تجارى سازى
1 اخذ استاندارد، مجوز، تاييديه و گواهى داخلى يا بين‌المللى
2 ثبت اختراع (پثنت) بين‌المللى، ثبت علامت تجارى، تحليل پتنت، بررسى ميزان نوآورى و قابليت تجارى سازى اختراع و فروش پتنت
3 تحليل فناورى و بازار
4 تبليغات و بازاريابى منجر به عقد قرارداد فروش
5 تهيه طرح توجيهى، مطالعه امكان سنجى و طرح كسب و كار
6 صدور ضمانت نامه
7 خدمات آزمايشگاهى
8 بازرگانى خارجى و امور گمركى منجر به عقد قرارداد فروش
9 ارائه مشاوره هاى فنى و تخصصى، مديريتى، مديريت توليد، مالى و حسابدارى
10 رصدفناورى و انتقال فناورى
 

بر اساس مفاد اين آيين نامه پاركها و مراكز رشد موظف هستند كه از طريق فراخوان عمومى، شركتهاى واجد شرايط ارائه دهنده خدمات تجارى سازى را شناسايى و در پايگاه اينترنتى خود اعلام عمومى كنند.

علاوه بر اين 50 درصد از هزينه هاى تامين خدمات تجارى سازى چون هزينه قرارداد با شركتهاى ارائه دهنده خدمات از محل كمكهاى معاونت، 30 درصد از محل منابع پاركها و مراكز رشد و 20 درصد از سوى شركتهاى دانش بنيان متقاضى تامين خواهد شد.

پاركهاى فناورى و مراكز رشد در صورت هزينه كرد هدفمند و مناسب منابع مالى مى توانند از منابع مالى جديد در مراحل بعدى و بر اساس نياز خود بهره‌مند شوند تا دامنه پشتيبانى اين نوع خدمات به شركتها افزايش يابد. براى اين منطور معاونت به صورت موردى ارزيابى‌هايى را از متقاضيان و ارائه دهندگان خدمات تجارى سازى انجام خواهد داد.

در اين آيين نامه همچنين تاكيد شده است كه الزامى به استقرار فيزيكى شركتهاى دانش بنيان و مشاوران ارائه دهنده خدمات در محل پاركهاى فناورى و مراكز رشد وجود ندارند.

اين آيين نامه به مدت يك سال به صورت آزمايشى اجرا مى‌شود وهرگونه تغيير در مفاد اين آيين نامه منوط به تصويب شوراى معاونان خواهد بود.

به منظور ارائه خدمات تجارى سازى به شركتهاى دانش بنيان پاركهاى علم و فناورى خراسان رضوى، استان فارس، سمنان، يزد و شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان و مراكز رشد دانشگاه صنعتى شريف و پژوهشگاه ابن سينا به عنوان كارگزار معاونت علمى معرفى شدند تا خدمات حمايتى از طريق اين مراكز به شركتها ارائه شود.