مرکز رشد شريف صفحه نخست

تصويب نهايى آيين‌نامه اجرايى حمايت ازتجارى‌سازى وتوسعه صادرات كالاهاى دانش‌بنيان

نائب رئيس كميسيون تخصصى توسعه صادرات كالاها و خدمات دانش بنيان كارگروه صادرات در دولت، از تصويب نهايى آيين نامه اجرايى حمايت از تجارى سازى و توسعه صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان در اين كميسيون خبر داد.

به گزارش سرويس علمى ايسنا، دكتر حسين سالارآملى اظهار كرد: پنجمين جلسه كميسيون تخصصى توسعه صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان ذيل كارگروه صادرات كشور با حضور اعضاى حقيقى و حقوقى اين كميسيون در معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى برگزار شد.

وى افزود: مهمترين بحث مطرح شده در اين كميسيون، ويرايش آيين نامه اجرايى حمايت از تجارى سازى و توسعه صادرات كالاها و خدمات دانش بنيان بود كه به تصويب نهايى رسيد و با ويرايش‌هاى صورت گرفته، در آينده در دستور كار كارگروه صادرات كشور قرار خوهد گرفت.

معاون امور بين‌الملل و انتقال فناورى‌هاى معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى ادامه داد: در ادامه جلسه گزارشى از صندوق پژوهش و فناورى غير دولتى صادرات فناورى شريف ارائه شد كه اين صندوق توانسته با حمايت از شركتها و ارائه تضمين نامه‌ها، بسترساز توليد و صادرات يكسرى از محصولات باشد. اين صندوق با همكارى گروهى از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتى شريف و بانك توسعه صادرات شكل گرفته و اميدواريم روند رو به توسعه خود را ادامه دهد.

معاون امور بين‌الملل و انتقال فناورى‌هاى معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى همچنين گفت:‌ در ادامه اين جلسه رئيس كانون هماهنگى دانش و صنعت لوازم خانگى توضيحاتى در رابطه با شرايط توليد و صادرات لوازم خانگى و ضرورت دانشى كردن اين توليدات ارائه داد و نهايتا مديرعامل صنعت پژوهان فرافن از ظرفيتهاى مناسب اين شركت دانش بنيان براى واردات فناورى و صادرات محصول به كشورهاى دنيا توضيحاتى ارائه كرد تا نهادهاى مختلف بتوانند از اين ظرفيتها در حد توان استفاده كنند.