مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون علمى رئيس جمهور:حمايت سه هزار ميلياردريالى دولت از شركت‌هاى دانش‌بنيان

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى از حمايت سه هزار ميلياردى اين معاونت از شركت هاى دانش بنيان خبر داد وگفت: رشد شركت هاى دانش بنيان و توليد محصولات با فناورى بالا در كشور يكى از شاخص ها و نشانه هاى برقرارى ارتباط بين صنعت و دانشگاه است.

دكتر ˈنسرين سلطانخواهˈ در گفت و گو با خبرگزارى ايرنا اظهار داشت:ارتباط بين دانشگاه و صنعت شاخص هاى مختلفى دارد كه تقويت هر كدام از اين شاخص ها به شكوفايى دانش و صنعت كمك مى كند.

معاون علمى و فناورى رييس جمهور از حمايت سه هزار ميليارد ريالى اين معاونت از شركت هاى دانش بنيان خبر داد و گفت: اين ميزان حمايت از طرح هاى تجارى سازى شده به عمل آمده است.

وى همچنين ارتباط بين دانش و صنعت را يكى از دغدغه هاى مقام معظم رهبرى دانست و خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبرى از سال 80 مكررا به ضرورت اين موضوع تاكيد كرده اند و معاونت علمى و فناورى مولود فرمايشان رهبر ايران است.

وى اظهار داشت: برقرارى بين دانش و صنعت مولفه هاى متفاوتى دارد و بايد براى هر كدام از اين شاخص ها راهكارهايى را در نظر گرفت كه هر كدام از آنها مى تواند تقويت كننده رشد شاخص ديگر در ارتباط بين دانش و صنعت باشد. معاون علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: يكى از اين فعاليت ها شكل گيرى ستادهاى فناورى هاى راهبردى است كه وظيفه پشتيبانى رشد اين فناورى ها و هم به ثمر رسيدن آنها را در كشور بر عهده دارند..

وى خاطرنشان كرد: طرح هاى كلان فناورى و نوآورى با محوريت و مديريت معاونت علمى فناورى مانند توليد داروهاى وارداتى، راديو داروها در داخل كشور، فعال سازى ابر رايانه هاى ملى و شبكه گريد ملى و همچنين دستاوردهاى ساير طرح هاى كلانى به دست آمد كه به مرور رونمايى خواهد شد از اين شاخص هاست.

سلطانخواه همچنين راه اندازى كانونهاى دانش و صنعت را از ديگر شاخص هاى رشد فناورى در كشور دانست و افزود: در ارتباط بين دانش و صنعت فقط تعداد پروژه ها و قراردادهايى كه بين صنعت و دانشگاه بسته مى شود شاخص نيستند بلكه شاخص هاى ديگرى هم مد نظر است.

وى گفت: تمامى هدف و سعى برنامه ريزى معاونت علمى و فناورى اين بوده است كه همه اين شاخص ها كه موجب رشد ارتباط بين دانش و صنعت مى شوند در كشور به طور متوازن به آنها توجه شود.

وى گفت: تعداد شركت هاى دانش بنيادى كه در كشور تشكيل و فعال مى شوند و فارغ التحصيلان را جذب مى كنند از ديگر شاخص هاست . همچنين ميزان منابعى كه شركت هاى دانش بنيان براى تحقيق و توسعه هزينه مى كنند از شاخص هاست كه اگر اين شاخص ها در كشور ما رشد كند منجر به عقد بيشتر قراردادهاى پژوهشى بين دانش و صنعت هم خواهد شد.