مرکز رشد شريف صفحه نخست

رفع نيازهاى فناورانه در زمان تحريم شاخص ارزيابى طرحهاى شركتهاى دانش بنيان

سرپرست اداره كل تجارى‌سازى و همكارى‌هاى دانش و صنعت معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى گفت: رفع نيازهاى فناورانه كشور در موارد تحريم و توجه به طرح هدفمند كردن يارانه ها و بهينه‌سازى مصرف انرژى شاخص‌هاى سومين جشنواره و نمايشگاه ملى «علم تا عمل» براى ارزيابى طرح‌هاى دانش بنيان شركت كننده در اين جشنواره هستند.

به گزارش خبرگزارى مهر،‌ مهندس محمدجواد قاسمى درباره شاخص هاى ارزيابى طرح‌هاى شركت كننده در سومين جشنواره و نمايشگاه ملى «علم تا عمل» با بيان اينكه طرح‌هاى شركت كننده در اين جشنواره ملى بر اساسا 9 شاخص مشخص ارزيابى مى‌شوند، اظهاركرد: طرح‌هاى دانش‌بنيانى كه نمونه‌سازى آن به پايان رسيده باشند و نتايج آزمون و تست آنها توسط مراجع ذيصلاح مثبت باشند، يا داراى مشترى مشخص و از پيش تعيين شده‌ در قالب تعهد خريد يا پيش خريد باشند، مى توانند در اين نمايشگاه شركت كنند.

سرپرست اداره كل تجارى‌سازى و همكارى‌هاى دانش و صنعت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى ادامه داد:‌ همچنين طرح هاى دانش بنيانى كه از چشم‌انداز روشنى در امر صادرات توليدات دانش‌بنيان برخوردار بوده يا ارزش اقتصادى طرح و ميزان ارزش افزوده پايدار آن در ابعاد ملى مشخص باشد، نيز از شاخص هاى ارزيابى جشنواره علم تا عمل برخوردارند.

وى افزود: علاوه بر اين طرح‌هايى كه مسير مشخص و مطمئنى براى محصول فناورانه در بازار مصرف داشته باشد، همچنين براى رفع نياز هاى فناورانه كشور در موارد تحريم مؤثر يا در راستاى طرح هدفمند كردن يارانه ها و بهينه‌سازى مصرف انرژى طراحى شده باشند، نيز شاخص هاى مثبت براى ارزيابى و حضور در اين جشنواره ملى را خواهند داشت.

مهندس قاسمى با تاكيد بر اينكه طرح هاى سومين جشنواره و نمايشگاه ملى «علم تا عمل» نبايد در جشنواره هاى «علم تا عمل» و «نوآورى و شكوفايى» در سال هاى قبل به شكل موجود ارائه شده باشد، يادآور شد: اثربخشى اجتماعى، اثرات مثبت زيست محيطى و تاثير مثبت در ارتقاء كيفيت و سطح زندگى مردم از ديگر شاخص هاى مثبت ارزيابى طرح ها به شمار مى روند.