مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص سه هزار‌ ميليارد تومان سرمايه صندوق نوآورى ‌و شكوفايى به بخش خصوصى

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت: سه هزار ميليارد تومان سرمايه اوليه صندوق نوآورى و شكوفايى براى حمايت از طرح هاى پژوهشى بخش خصوصى درنظر گرفته شده است كه اختصاص اين مبلغ گام بزرگى در افزايش فعاليت هاى پژوهشى كشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار علمى ايرنا مهدى نژاد نورى در حاشيه هشتاد و سومين جلسه كميسيون دائمى شوراى عالى علوم تحقيقات و فناورى با تاكيد بر مطالعه جايگاه بخش خصوصى افزود: در فعاليت هاى پژوهشى و تحقيق و توسعه مى بايستى راهكارهايى براى افزايش بخش خصوصى در اين بخش پيدا كنيم. وى افزود: همواره اختلافى درباره منبع و ميزان اعتبارى كه به تحقيق و توسعه اختصاص مى يابد وجود دارد چرا كه مشخص نشده اين اعتبارات توسط بخش دولتى و يا بخش هاى خصوصى و عمومى تامين شود.

معاون وزير علوم گفت: براساس مطالعه جامعى كه به سفارش مركز تحقيقات سياست علمى كشور صورت گرفته مقوله تحقيق و توسعه و مصاديق آن و نيز ميزان اعتبار هزينه شده در سال هاى 88 و 89 مشخص شده است . معاون پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت : براساس اين مطالعات سهم اعتبارات تحقيق و توسعه به نسبت توليد ناخالص داخلى در سال هاى 88 و 89 حدود هفت دهم درصد بود و ما اصرار داريم كه اين ميزان تا پايان برنامه به سه درصد افزايش يابد.

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم تحقيقات و فناورى گفت: براساس تصميماتى كه در اين جلسه گرفته شد شوراى عالى 'عتف' ( علوم تحقيقات و فناورى ) به عنوان مرجع و تعيين مصاديق تحقيق و توسعه ميزان اعتبارات طرح هاى تحقيق و توسعه و نيز محل طرح هاى پژوهشى و چگونگى هزينه اين اعتبار را بررسى خواهد كرد .

مهدى نژاد نورى افزود: علاوه بر آن در اين جلسه تصميم گرفته شد با مركز آمارايران ومعاونت برنامه ريزى و راهبردى رياست جمهورى به نحوى كه بتوانيم ميزان اعتبارات سازمان هاى مختلف را ردگيرى كنيم هماهنگى شود. وى گفت: همچنين تصميم گرفته شد ضمانت هاى به شكل تشويقى و محدوديت كننده ايجاد شود تا اعتبارات پژوهشى براى پژوهش و مصاديقى كه مورد تاييد است هزينه شود.

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم تحقيقات و فناورى در ادامه گفت: همچنين درباره جلسه آينده شوراى عالى 'عتف' كه قرار است در تير ماه برگزار شود چند مواد قانونى مطرح شد كه يكى از انها بند 89 قانون بودجه 91 است و يكى ديگر ارائه گزارش عملكرد بند 108 قانون بودجه 90 است كه در آن شورا بايد تاييد شود. مهدى نژاد نورى همچنين از تصويب مصوبات جلسه قبلى شوراى عالى 'عتف ' درباره طرح هاى كلان توسط رييس جمهورى خبر داد.