مرکز رشد شريف صفحه نخست

دو هزار ميليارد ريال اعتبار براى حمايت ازدانشگاه هاى نخبه پروراختصاص يافت

خبرگزارى ايرنا:‌قائم مقام رييس بنياد ملى نخبگان از اختصاص دو هزار ميليارد ريال اعتبار در قالب بودجه سال 91 براى حمايت از دانشگاه هاى نخبه پرور خبر داد.

به گزارش بنياد ملى نخبگان ، دكتر 'سعيد سهراب پور افزود: اختصاص اين اعتبار درجلسه اخير شوراى عالى انقلاب فرهنگى مصوب شده است و اين اعتبار با نظارت بنياد ملى نخبگان و براساس درخواست دانشگاهها براى خريد تجهيزات آزمايشگاهى هزينه مى شود.

وى اظهار داشت:براين اساس مقرر شده است كه براى جذب و فراهم شدن بسترهاى اشتغال و كارآفرينى دانش آموختگان تحصيلات تكميلى در شركت هاى دانش بنيان بسته هاى حمايتى تدوين شود.

قائم مقام رئيس بنياد ملى نخبگان در مورد مصوبه 'راهكارهاى بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاى برتر' اظهار داشت: اين مصوبه در هشت رديف در جلسه 706 شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب شد و از سوى رييس جمهورى براى اجرا به بنياد ملى نخبگان و وزارت علوم، تحقيقات وفناورى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ابلاغ شده است.

وى افزود : بنياد ملى نخبگان تعدادى از دانش آموختگان كارشناسى ارشد را كه در اين بنياد داراى پرونده هستند، به صورت مازاد بر سهميه دانشگاه و بدون آزمون دكترى در قالب بورس به دانشگاهها معرفى مى كند و دانشگاهها نيز از حمايت بنياد بهره مند مى شوند.

سهراب پور خاطرنشان كرد : دانشگاه هايى كه نخبگان را به صورت بورسيه در مقطع دكترى مى پذيرند، هيچ تعهدى در قبال استخدام آنان ندارند، جذب نخبگان به عنوان هيات علمى در دانشگاهها بر اساس مصوبه يادشده در دبيرخانه جذب نخبگان مستقر در بنياد انجام مى شود و نخبگان با تاييد علمى بنياد و تاييد صلاحيت عمومى توسط هيات مركزى جذب به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها معرفى مى شوند.

وى در مورد مهلت داده شده در مصوبه 'راهكارهاى بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاى برتر' به وزارتخانه هاى علوم و بهداشت براى رتبه بندى و استانداردهاى رفاهى و زيرساختى آموزشى و پژوهشى دانشگاهها، گفت: در اين مهلت شش ماهه اين دو وزارتخانه موظف هستند نتيجه رتبه بندى را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارايه دهند زيرا هرگونه افزايش كمى و تعيين ظرفيت در دوره هاى تحصيلات تكميلى براى دانشگاههاى نخبه پرور منوط به رعايت اين استانداردها است.

قائم مقام رييس بنياد ملى نخبگان تاكيد كرد: اين مصوبه بنياد را به عنوان يك نهاد پژوهشى، متولى اصلى سياستگذارى و مديريت امور نخبگان و استعدادهاى برتر معرفى كرده است كه مصوبات هيات امناى آن توسط رييس جمهورى ابلاغ مى شود و ساير نهادهاى ذى ربط موظف به همكارى در اجراى سياستها ، مقررات و همچنين برنامه ريزى و تعيين بودجه به منظور اجراى مصوبات آن هستند.