مرکز رشد شريف صفحه نخست

سرمايه 3000 ميلياردى صندوق نوآورى / برگزارى جلسه عتف با حضور وزير علوم

دبير شوراى عالى عتف از برگزارى دهمين جلسه شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى (عتف) در تيرماه امسال با حضور وزير علوم خبرداد.

به گزارش خبرگزارى فارس، محمد مهدى‌نژاد‌نورى با اشاره به اينكه در هشتاد و سومين جلسه كميسيون دائمى شوراى عتف طرح‌هاى پژوهشى با عنوان "تحقيق و توسعه "تعريف و در 5 گروه دسته‌بندى شد، گفت: شوراى عالى عتف به عنوان مرجع تعريف و تعيين مصاديق تحقيق و توسعه مشخص شده و با مركز آمار ايران و معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رياست‌جمهورى هماهنگى صورت گرفته است كه اعتبارات تحقيق و توسعه در سازمان‌هاى مختلف مشخص شود.

وى گفت: تشويق‌ها و محدويت‌هايى ايجاد شده است كه آنچه به عنوان اعتبارات پژوهشى شناخته مى‌شود، براى پژوهش و مصاديقى كه مورد تاييد است، هزينه شود.

معاون پژوهشى وزير علوم با بيان اينكه سرمايه اوليه صندوق نوآورى‌و‌شكوفايى 3000 ميليارد تومان است، گفت: اين سرمايه براى حمايت از شركت‌هاى خصوصى است كه موجب فعاليت بخش خصوصى در فعاليت‌هاى پژوهشى‌و‌تحقيقاتى در كشور مى‌شود.

مهدى‌نژاد در ادامه از برگزارى دهمين جلسه شوراى عتف در تيرماه جارى خبر داد و گفت: در اين جلسه، گزارش پيشرفت طرح‌هاى كلان ملى و چند موضوع قانونى بررسى مى‌شود.

وى افزود: دهمين جلسه شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى (عتف) تيرماه امسال با حضور وزير علوم برگزار مى‌شود كه در اين جلسه، گزارش پيشرفت طرح‌هاى كلان ملى و چند موضوع قانونى ديگر بررسى مى‌شود.

دبير شوراى عالى عتف گفت: در دهمين جلسه شوراى عتف همچنين بند 89 قانون بودجه سال 91، ارائه گزارش عملكرد بند 108 قانون بودجه 90 و گزارش پيشرفت طرح‌هاى كلان ملى بررسى خواهد‌شد.

معاون پژوهش و فناورى وزير علوم تاكيد كرد: همچنين در جلسه شوراى عالى، علوم، تحقيقات و فناورى (عتف) رويكرد‌هاى اين شورا در توسعه فعاليت‌هاى پژوهشى نيز بررسى خواهد شد.